50% kosztów uzyskania przychodów – twórcy od 2018 roku

50% kosztów uzyskania przychodów – zmiana obowiązujących przepisów

Do końca ubiegłego roku wykonywanie na zlecenie przedsiębiorcy przez współpracowników takich czynności jak np.:

 • przygotowanie informacji prasowych;
 • przygotowywanie raportów (tygodniowych, miesięcznych) dla klientów z przeprowadzonych działań;
 • prezentacje;
 • przygotowanie mailingów;
 • tworzenie kontentu na Instagram, Facebook;
 • przygotowywanie różnego rodzaju grafik;
 • opracowywanie wpisów blogerów na blogach a także wraz ze zdjęciami;
 • moderowanie profili na facebooku
 • przygotowanie tweedów;
 • przygotowanie scenariuszy mat dydaktycznych;
 • przygotowanie przepisów kulinarnych;
 • recenzowanie materiałów dydaktycznych;

wiązało się z reguły z zawarciem  umów o dzieło i zastosowaniem stawki  50% kosztów uzyskania przychodów.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: („PIT”, „ustawa o PIT”), od 1 stycznia 2018 roku 50% koszty uzyskania przychodu podatnicy mają prawo stosować do dochodów ze ściśle określonych rodzajów działalności twórczej.

Wprawdzie od 2018 roku podwyższony został limit 50% kosztów uzyskania przychodów z obecnych 42 764 złotych do 85 528 złotych, to możliwość skorzystania z niego istnieje jedynie, jeżeli dotyczy działalności:

 1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 5. publicystycznej.

Brak możliwości umiejscowienia świadczonych usług w powyższych punktach powoduje, utratę prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów i możliwość zastosowania ich jedynie w wysokości 20%.

Możliwość zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów po zmianach w świetle prowadzonej działalności

Nadal podstawowym warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest stworzenie utworu i uzyskanie przychodu z praw autorskich do niego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zatem aby zastosować 50% koszt uzyskania przychodów koniecznym jest wykonanie pracy twórczej, tj. takiej, która ma niepowtarzalny i indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ponadto kwestią kluczową jest, aby w umowie dokonać przeniesienia praw autorskich do utworu za konkretnie wskazanym wynagrodzeniem. W umowie nie powinno być wskazane, że wynagrodzenie należne jest za czas pracy danego twórcy nad dziełem. Określone winno być ono w relacji do konkretnego utworu, nie zaś do czasu spędzonego nad jego stworzenie.

Powyższe warunki winny być spełnione zarówno w stosunku do umów zawieranych obecnie, jak i tych zawartych w przeszłości.

Mając na uwadze wprowadzone zmiany kwestią kluczową dla udzielenia odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jest określenie, czy dana osoba może być uznana za „twórcę” wykonującego określoną w nowo dodanym art. 22 ust. 9b ustawy o PIT działalność.

W świetle nowych przepisów, duże wątpliwości budzi fakt, czy przykładowo działalność copywriterów mieści się w pojęciu „działalności twórczej w zakresie twórczości audiowizualnej”, czy chociażby możliwość uznania tekstów blogerów za publicystykę.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Odnosząc się do zakresu czynności wyszczególnionych na początku niniejszego wpisu, w pierwszej kolejności ustalić jednak należy, czy wskazany zakres czynność należy do obowiązków każdej z osób, z którymi przedsiębiorca podpisał umowę o dzieło, czy też zadania te są podzielone i przykładowo dana osoba odpowiedzialna jest jedynie za przygotowywanie prezentacji i raportów, a inna za przygotowywanie przepisów kulinarnych.

Powyższe ma znaczenia w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów jedynie do części działań i wyodrębnienie ich np. w jednej umowie.

Dodatkowo, w zakresie umów dotyczących wpisów na blog, o ile ich celem jest stałe dokonywanie wpisów, nie zaś jednorazowe napisanie i opublikowanie bloga oraz osiągnięcie określonego rezultatu – prawidłowa formą współpracy powinna być umowa zlecenia, a nie umowa o dzieło.

Przechodząc jednak na grunt poszczególnych czynności wykonywanych przez współpracowników, możliwym jest ich podział na te, które mogą oraz na te, które zdecydowanie  nie mogą podlegać 50% kosztów uzyskania przychodów.

Działania, które nie powinny podlegać 50% kosztów uzyskania przychodów

 • przygotowanie informacji prasowych;
 • przygotowywanie raportów (tygodniowych, miesięcznych) dla klientów z przeprowadzonych działań;
 • prezentacje;
 • przygotowanie mailingów;
 • wpisy na blogi, wpisy blogerów na blogu;
 • tworzenie kontentu na Instagram, Facebook;
 • przygotowywanie różnego rodzaju grafik;
 • moderowanie profili na facebooku;
 • przygotowanie tweedów;
 • recenzowanie materiałów dydaktycznych.

Istotnym jest bowiem, że trudnym do wykazania będzie, iż powyższe działania mogłyby spełniać kryteria pozwalające na zastosowanie obniżonych kosztów. Nie są to bowiem działania o charakterze twórczym o indywidualnym czy też niepowtarzalnym charakterze.

Działania, które ewentualnie mogłyby podlegać 50% kosztów uzyskania przychodów

 • przygotowanie przepisów kulinarnych;
 • przygotowanie scenariuszy mat dydaktycznych;

Przygotowywanie przepisów kulinarnych oraz scenariuszy mat dydaktycznych, (o ile oczywiście mają one niepowtarzalny i indywidualny charakter), mogłyby być objęte 50% kosztów uzyskania przychodów.

Uprzednio jednak wskazane jest jednak wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie, w czym oczywiście wspomóc może nasza Kancelaria.

Ryzyko związane z zastosowaniem preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów po zmianach

 Mając na uwadze, iż skorzystać z ulgi mają prawo podmioty, które zrobiły coś twórczego, niepowtarzalnego i jednocześnie przeniosły prawa autorskie, istnieje duże ryzyko zakwestionowania charakteru wykonywanej na zlecenie przedsiębiorcy przez współpracowników prac w charakterze „twórców” w rozumieniu nowych przepisów.

Pozostawione szerokie pole do interpretacji pracy wykonywanej przez copywriterów, blogerów, publicystów, wobec nieukształtowanej jeszcze praktyki organów podatkowych, daje dużą niepewność w stosunku do tego, w jaki sposób organy podatkowe będą podchodziły do stosowania 50% kosztów.

Istnieje znacznie zwiększone ryzyko kontroli podatkowej w podmiotach stosujących 50% koszty uzyskania przychodów.

W związku ze zmienionym stanem prawnym, istnieje również ryzyko, iż wydane dotychczas  w podobnych sprawach interpretacje indywidualne nie będą już chronić wnioskodawców.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Podsumowanie i rekomendacje

Do działań wykonywanych przez współpracowników, na chwilę obecną  nie powinny mieć zastosowania 50% koszty uzyskania przychodów. Ewentualnie istnieje możliwość zastosowania obniżonych kosztów w zakresie przygotowywania przepisów kulinarnych oraz scenariuszy mat dydaktycznych, (o ile mają one niepowtarzalny i indywidualny charakter i spełniają ustawowe kryteria), po uprzednim wystąpieniem z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Powyższe nie wyklucza jednak, iż w świetle stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe w interpretacjach indywidulnych oraz stanowiskiem sądów w przyszłości, do szerszej ilości czynności będą mogły znaleźć zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

Na chwilę obecną, ze względów bezpieczeństwa, do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej,  nie rekomendujemy stosowania obniżonych kosztów uzyskania przychodów.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły