CIT dla spółki komandytowej – jak przygotować się do zmian

Planowane przez Rząd opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) przypomina komedię kryminalną z 2002 roku w reżyserii Stevena Spielberga „Catch me if You can” ( w polskim tłumaczeniu: Złap mnie, jeśli potrafisz) na podstawie książki autorstwa Franka Wiliama Abagnale’a oraz Stana Reddinga. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do filmu, finalnie wcale do śmiechu nie jest, a CIT dla spółki komandytowej złapie nas bardzo szybko.

Wbrew zapowiedziom, iż zmiany mają na celu ochronę polskiego systemu podatkowego przed agresywną optymalizacją podatkową stosowaną przez zagraniczne podmioty gospodarcze, projekt nowelizacji ma zastosowanie również (a wręcz przede wszystkim) do rodzimych spółek i ma wejść w ekspresowym tempie, bo już od 1 stycznia 2021 roku.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Jak jest…

Spółka komandytowa od lat cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

  • Przede wszystkim jej struktura pozwala na ograniczenie (a wręcz wyłączenie) odpowiedzialności niektórych jej wspólników zwanych komandytariuszami za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność zaś ponosi wspólnik zwany komplementariuszem, którym zwykle jest spółka z o.o.
  • Wspólnicy mogą w elastyczny sposób określić swoje udziały w zysku spółki (niezależnie od wysokości faktycznie wniesionych wkładów), w tym pobierać zaliczki na poczet zysku,
  • Brak jest również wymogu minimalnej wysokości kapitału zakładowego,
  • Spółka sama w sobie nie jest podatnikiem; podatki odprowadzają jej wspólnicy w zależności od wyboru formy opodatkowania (na zasadach ogólnych lub liniowo), a co więcej wspólnicy mogą rozliczać swoje dochody lub straty z działalności takiej spółki z dochodami lub stratami z innych prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych.

Jak ma być…

Opodatkowanie dochodów wypracowanych w ramach spółki komandytowej będzie uzależnione od rodzaju wspólnika, tzn. czy jest komplementariuszem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki czy komandytariuszem, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości umownie określonej sumy komandytowej, a nawet wyłączona w razie wniesienia wkładu w wysokości równej lub przewyższającej tę sumę.

Z perspektywy komplementariusza, jego dochody będą wciąż podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu. Przypadający na niego zysk wypracowany przez spółkę będzie podlegał opodatkowaniu:

  • jeśli jest osobą fizyczną – w zryczałtowanej wysokości 19%,
  • jeśli jest osobą prawną (najczęściej spółką z o.o. – w zryczałtowanej wysokości 19% lub w razie spełnienia warunków 9%. Tę niższą stawkę mogą zastosować podmioty posiadające status małego podatnika, czyli, które w poprzednim 2019 roku osiągnęły przychód nie przekraczający 1,2 mln EUR netto, a w 2020 roku nie przekraczający 2 mln EUR netto- przeliczane według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień roku podatkowego.

Co istotne zryczałtowany podatek będzie mógł pomniejszyć o część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową.

Komandytariusz będzie w gorszej sytuacji gdyż od zapłaconego przez siebie podatku dochodowego nie będzie mógł odliczyć w przypadającej na niego części podatku CIT zapłaconego przez spółkę. Faktycznie więc jego dochody zostaną dwukrotnie opodatkowane.

Projekt ustawy przewiduje, że 50% przychodów komandytariusza, ale nie więcej niż 60 tyś zł rocznie będzie zwolnione od podwójnego opodatkowania o ile komandytariusz spełni następujące warunki:

  • nie będzie posiadać więcej niż 5% bezpośrednio lub pośrednio udziałów w spółce występującej w charakterze komplementariusza,
  • nie będzie członkiem zarządu komplementariusza,
  • nie będzie podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

CIT dla spółki komandytowej i nie tylko

Podatkiem CIT będą również objęte niektóre spółki jawne, jeśli w składzie ich wspólników będą inne osoby aniżeli osoby fizyczne i jednocześnie jeśli spółka jawna przed rozpoczęciem roku obrotowego nie ujawni informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy faktycznie pośrednio lub bezpośrednio osiągają zyski z takiej spółki jawnej za pośrednictwem podmiotów nie będących podatnikami podatku dochodowego.

Tym samym w spółce jawnej, w której składzie osobowym wspólnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i np. spółka z o.o., przy dopełnieniu niezbędnych formalności, dochody osiągane przez tych wspólników zachowają transparentny charakter na gruncie CIT.

Jak się przygotować do zmian…

Powstrzymując się od komentarza na temat rzekomych argumentów przemawiających za koniecznością wprowadzenia zmian opodatkowania w spółce komandytowej oraz na temat trybu i tempa prac legislacyjnych przy jednocześnie niesłabnącej pandemii COVID-19, warto już teraz zastanowić się co można zrobić, aby dochody osiągane w spółce ochronić przed kolejnym fiskalnym obciążeniem.
Co znamienne, przepisy wchodzą w życie wobec wszystkich spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku niezależnie czy w spółce komandytowej rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W każdym przypadku taka spółka będzie zobligowana zamknąć księgi rachunkowe na 31 stycznia 2020 roku.
Przekształcenie lub roszada

Wariant 1

Jednym z rozwiązań jest przekształcenie spółki komandytowej, w której komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne w spółkę jawną.

Wariant 2

Drugim – zamiana ról, poprzez zmianę charakteru wspólnika z komandytariusza na komplementariusza oraz komplementariusza na komandytariusza przy jednoczesnej zmianie proporcji udziału w zyskach spółki.

Niestety, każde z tych rozwiązań wiąże się z koniecznością ponoszenia przez dotychczasowego komandytariusza nieograniczonej odpowiedzialności odpowiednio za zobowiązania spółki jawnej lub za zobowiązania spółki komandytowej. Istotnym jest więc zastanowienie się nad zabezpieczeniem majątku osobistego, poprzez np. zawarcie ze współmałżonkiem umowy rozdzielności majątkowej, a nawet podział dotychczasowego majątku wspólnego.

Z pewnością rozważając zmiany warto skonsultować je z zawodowym prawnikiem specjalizującym się w zagadnieniach prawno-podatkowych spółek, w tym ich przekształceń.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

CIT dla spółki komandytowej – Podsumowanie

Prace legislacyjne wciąż są w toku, ale nic nie wskazuje na to, aby przewidywany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy miał ulec przesunięciu. Pewnym pozytywnym aspektem jest to, że wyplata zysków osiągniętych jeszcze w 2020 roku powinna podlegać jednokrotnemu opodatkowaniu i nie będzie mieć do niej zastosowania planowana nowelizacja.
Przewidując zmiany w strukturze prowadzonej działalności w formie spółki komandytowej warto wziąć pod uwagę czas niezbędny do wprowadzenia koniecznych modyfikacji, na co mogą mieć wpływ uciążliwości wywołane COVID- 19.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły