CIT w spółce komandytowej – konsekwencje praktyczne

Do końca 2020 roku dochody uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółki komandytowe były klasyfikowane do źródła dochodów z działalności gospodarczej i podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad przyjętych przez każdego ze wspólników spółki. To jednak uległo zmianie. Jak w tym momencie wygląda kwestia CIT w spółce komandytowej?

Zobacz: „Spółka komandytowa – jak zaplanować swoją biznesową przyszłość?”

Zmiana klasyfikacji źródła dochodów osiąganych przez spółkę komandytową na dochody z udziału w zyskach osób prawnych, rodzi szereg konsekwencji podatkowych, nie tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Źródła przychodów czy to ma znaczenie?

Odpowiedź brzmi… kolosalne, gdyż przychodów z poszczególnych źródeł i związanych z nimi kosztów nie zawsze można ze sobą łączyć.

W praktyce oznacza to, że przychody z jednego źródła nie mogą być neutralizowane kosztami związanymi z przychodami z innego źródła, przez co pomimo niewielkich sumarycznie dochodów, podatek dochodowy może być stosunkowo wysoki do zapłaty.

Źródła przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) katalog źródeł przychodów zawiera przepis art. 10, do których należą w szczególności:

 • stosunek pracy

 • prawa autorskie,

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,

 • najem, podnajem,

 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, jak również odpłatne zbycie praw majątkowych

Załóżmy, że Pan Krzysztof X z tytułu umowy o pracę uzyskał roczny dochód w wysokości 70.000,00 zł. Z kolei z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej uzyskał dochód w wysokości 200.000,00 zł.

Dochód ze stosunku pracy opodatkowany jest w wysokości 17%, gdyż nie przekracza I progu podatkowego.

Z kolei dochód z działalności gospodarczej może być opodatkowany:

 1. podatkiem progresywnym albo

 2. podatkiem liniowym w wysokości 19% albo

 3. przychód podatkiem ryczałtowym według stawki zależnej od rodzaju prowadzonej działalności.

W przypadku wyboru opcji 2 dochody lub 3 przychody z działalności gospodarczej nie łączą się z dochodami ze stosunku pracy i podatki będą wyliczane oddzielnie od każdego ze źródeł uzyskiwanych dochodów.

Źródła przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Dla podmiotów objętych obowiązkiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) rozróżnia się dwie kategorie źródeł osiąganych dochodów:

 1. dochód osiągnięty z zysków kapitałowych oraz

 2. dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów.

Przykład:

Spółka pod firmą Flower sp. z o.o. poza prowadzoną działalnością operacyjną posiada akcje w innej spółce.

Z tytułu prowadzonej działalności uzyskała dochód roczny w wysokości 2 mln zł, zaś z tytułu dywidendy wypłaconej w związku z posiadanymi akcjami osiągnęła dochód w wysokości 300 tyś zł.

Dochód wypracowany z prowadzonej działalności jest opodatkowany stawką podatku w wysokości 9%, z względu na posiadany przez spółkę status małego podatnika

Z kolei dochód z dywidendy opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Objęcie podatkiem CIT dochodów w spółce komandytowej

Zasadniczo z początkiem 2021 roku spółki komandytowej stały się podatnikami podatku CIT chyba, że został odroczony do 1 maja 2021 roku moment objęcia tych spółek podatkiem dochodowym CIT (patrz artykuł: „Postanowienie o odroczeniu stosowania CIT względem spółek komandytowych„).

W praktyce oznacza to, że zysk wypracowany przez spółkę komandytową podlega najpierw opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT (według stawki 9% lub 19%), a następnie jeśli wspólnicy zadecydują o jego wypłacie na swoją rzecz, podatkiem dochodowym odpowiednio od osób fizycznych lub od osób prawnych.

Znamiennym jest jednak, że tak wypłacony dochód na ich rzecz będzie zakwalifikowany nie jako dochód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (na gruncie ustawy o PIT), bądź jako dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów (na gruncie ustawy o CIT).

Stara klasyfikacja źródła przychodów w spółce komandytowej

Jak do tego momentu wyglądała kwestia CIT w spółce komandytowej? Do tej pory, zyski wypracowywane w spółce komandytowej w ramach jej działalności operacyjnej podlegały jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym według zasad przyjętych przez konkretnego wspólnika.

Jeśli wspólnik spółki komandytowej był osobą fizyczną to zysk osiągany za pośrednictwem spółki komandytowej kwalifikowany był jako dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegał opodatkowaniu według wyboru podatnika albo podatkiem progresywnym (skala podatkowa) albo podatkiem liniowym.

Dodatkowo jeśli dochód przypadający na wspólnika będącego osobą fizyczną przekroczył 1 mln zł w skali roku, wówczas po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń dodatkowo zobowiązany był odprowadzić podatek zwany „daniną solidarnościową” w wysokości 4 % od nadwyżki ponad tę kwotę.

Z kolei jeśli wspólnik był osobą prawną to przypadający na niego zysk kwalifikowany był do przychodów z innych źródeł przychodów, a nie do przychodów z zysków kapitałowych i podlegał podatkowi ryczałtowemu odpowiednio 9% (jeśli posiadał status małego podatnika) lub 19%.

Nowa klasyfikacja źródła przychodów w spółce komandytowej

Jak w tym momencie wygląda kwestia CIT w spółce komandytowej? Objęcie dochodów spółek komandytowych podatkiem CIT spowodowało zmianę kwalifikacji ich źródła z:

 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (osoby fizyczne) oraz

 • przychodów z innych źródeł przychodów (osoby prawne w rozumieniu ustawy podatkowej, a wiec aktualnie: spółka z o.o., spółka akcyjna, SKA i spółka komandytowa) na przychody z zysków kapitałowych.

Dla wspólników będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zmiana ta powoduje, że taki wspólnik nie może już łączyć (zgodnie z art. 5 ust.1 CIT) swoich przychodów i kosztów z prowadzonej działalności operacyjnej z przypadającym na niego udziałem w przychodach i kosztach wypracowanych przez spółkę komandytową.

Również dla wspólników będących osobami fizycznymi, zmiana powoduje, że nie mogą oni łączyć ze sobą przychodów i kosztów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej z przychodami i kosztami w spółce komandytowej.

Jeśli zatem wspólnicy Ci będą przykładowo ponosić stratę z innej prowadzonej działalności operacyjnej, to nie będą mogli jej rozliczyć z dochodami osiąganymi przez spółkę komandytową.

Pozytywną informacją jest jednak to, że przypadające na rzecz wspólników – osób fizycznych zyski wypracowane w spółce komandytowej nie doliczają się już do dochodu podlegającego daninie solidarnościowej.

Rozliczenia podatkowe dla komplementariuszy, a komandytariuszy

W zależności od tego, czy wspólnik posiada w spółce komandytowej status komplementariusza czy komandytariusza, różne są dla niego skutki w rozliczeniach podatkowych.

Tak jak do tej pory, komplementariusz może odliczyć od swojego zobowiązania podatkowego, zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT w proporcji przypadającej na jego udział w zyskach tej spółki. Stanowi o tym treść art. 30a ust. 6a ustawy o PIT.

W skrajnie optymistycznej sytuacji, istnieje możliwość, że komplementariusz w ogóle nie zapłaci podatku od wypłaconego mu przez spółkę zysku.

Warto dodać, że możliwość proporcjonalnego odliczenia podatku przysługuje w kolejnych 5 lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym spółka osiągnęła zysk.

W zdecydowanie gorszej sytuacji są komandytariusze, gdyż nie mogą skorzystać z preferencji jak komplementariusze.

Ich dochody poza zwolnieniem do kwoty 60 tyś zł, są podwójnie opodatkowane.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

CIT w spółce komandytowej – podsumowanie

Podsumowując, wprowadzone zmiany podatkowe dla spółek komandytowych „wywróciły do góry nogami” dotychczasowy ład podatkowy. Podobna sytuacja miała już miejsce kilka lat wcześniej względem spółek komandytowo-akcyjnych (SKA).

Z racji tego, że kwestia CIT w spółce komandytowej wygląda obecnie w określony sposób, decydując się na zmiany w spółce komandytowej, warto zastanowić się jak na nowo poukładać zasady funkcjonowania w jej strukturze. W tym zakresie dobrze jest skonsultować planowane zmiany z doświadczonym zawodowym pełnomocnikiem specjalizującym się w prawie korporacyjnym i podatkowym, aby „nie wylać dziecka z kąpielą”.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły