27 listopada 2019

Cofnięcie zezwolenia dla TFI – jakie są skutki dla uczestnika funduszu inwestycyjnego zamkniętego? 

Adwokat, partner zarządzający. Kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF.


W ostatnim czasie pojawiają się komunikaty o decyzjach Komisji Nadzoru Finansowego o ograniczeniu lub cofnięciu licencji na wykonywanie działalności dla firm inwestycyjnych. Ponieważ we wcześniejszych latach takie decyzje były raczej sporadyczne (a przynajmniej znacznie rzadsze) to inwestorzy, którzy ulokowali swoje środki w fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którym cofnięto licencję czują się często zdezorientowani i obawiają się co się stanie z ich pieniędzmi ulokowanymi w fundusze. Klienci pytają co się będzie działo z ich środkami w takiej sytuacji. Cofnięcie zezwolenia TFI- jakie niesie skutki?

Czy niepokój inwestorów jest uzasadniony?

Cofnięcie TFI zezwolenia dokonuje się na podstawie ustawy w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości związanych z działalnością TFI, zarządzaniem funduszami, nadzorem nad zarządzaniem funduszami, naruszeniem interesów uczestników funduszy (szczegółowe podstawy nakładania kar i cofnięcia licencji określa ustawa) ale należy pamiętać, że ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewiduje tryb postępowania w wypadkach takich wypadkach. Warto więc przytoczyć podstawowe zasady przewidziane na taką sytuację przez ustawę.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Komunikat o cofnięciu licencji – i co teraz?

Rola depozytariusza
Od dnia wydania przez KNF decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI traci ono prawo do reprezentowania funduszu wobec jego uczestników, a fundusz inwestycyjny jest od tego momentu co do zasady reprezentowany przez depozytariusza (zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy). Depozytariusz przejmuje obowiązki TFI, i jest od tego momentu podstawowym kontaktem dla uczestnika przejmuje fundusze w zarządzanie na okres trzech miesięcy.

Inwestor (uczestnik funduszu) powinien zajrzeć do statutu funduszu i sprawdzić kto jest depozytariuszem dla danego funduszu. Komunikat o depozytariuszach pojawi się na pewno stronie internetowej spółki (tj. dotychczasowego TFI) oraz na stronie internetowej KNF. Depozytariusz będzie na bieżąco przekazywał informacje dotyczące funduszy, które przejął w zarządzanie na swoich stronach internetowych.

W okresie wspomnianych trzech miesięcy, podczas których depozytariusz zarządza funduszami, jest on zobowiązany dbać o bezpieczeństwo środków ulokowanych w funduszu oraz wypełniać wszelkie obowiązki względem uczestników funduszu, m.in. ma obowiązek niezwłocznego przejęcia dokumentów i informacji dotyczących funduszu od TFI i innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub informacje się znajdują, a także podęcia czynności związanych ze ściągnięciem należności funduszu i zaspokojeniem zobowiązań funduszu, a w szczególności
działania z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

Trzy miesiące podczas których depozytariusz zarządza funduszem służą znalezieniu TFI, które mogłoby przejąć zarządzanie funduszem. Dlatego też wszelkie dokumenty i dane dotyczące funduszu podlegają w tym czasie badaniu w związku z możliwością ich przejęcia przez nowe TFI.
Po upływie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia fundusz zostanie:
– przejęty w zarządzanie przez nowe TFI, albo
– zlikwidowany (jeśli nie znajdzie się żadne TFI zainteresowane przejęciem funduszu).
Informacja o tym pojawi się na stronie internetowej depozytariusza oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

Cofnięcie zezwolenia dla TFI- składanie żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych w czasie, gdy fundusz reprezentowany jest przez depozytariusza

Co do zasady w okresie, w którym fundusz inwestycyjny reprezentowany jest przez depozytariusza, fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa, nie emituje ani nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych. Wyjątkowo żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych mogą być składane w tym okresie, jeżeli zgodnie ze statutem funduszu termin wykupu przypada w czasie gdy fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza – pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O możliwości składania żądań wykupu depozytariusz poinformuje w sposób zgodny ze statutem funduszu oraz na swojej stronie internetowej.

Przejęcie funduszu w zarządzanie przez nowe TFI

TFI przejmujące zarządzanie funduszem inwestycyjnym wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu (po wejściu w życie zmian statutu funduszu o tym stanowiących – zmiany te wprowadza do statutu depozytariusz). Po przejęciu w zarządzanie przez nowe TFI to reprezentuje fundusz wobec uczestnika i wypełnia wszystkie obowiązki ustawowe wobec uczestnika.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Likwidacja funduszu

W przypadku gdy fundusz nie zostanie przejęty przez żadne TFI zostanie przeprowadzona jego likwidacja. Likwidację majątku funduszu prowadzi jego depozytariusz rozpoczynając od sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji. Zostanie ustalone jakie są aktywa danego funduszu, oraz zostanie dokonana wycena majątku funduszu, po to by następnie przystąpić do sprzedaży tego majątku i uzyskania środków dla uregulowania zobowiązań funduszu, oraz wypłat dla uczestników. Czas potrzebny do spieniężenia aktywów zależy od płynności aktywów
wchodzących w skład w funduszu. W okresie likwidacji funduszu wszelkie informacje dotyczące likwidacji funduszu można uzyskiwać od depozytariusza.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły: