Czy wydatek poniesiony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości może zostać uznany za wydatek na cele mieszkaniowe?

Co do zasady, wątpliwości nie budzi fakt, że wpływy ze sprzedaży nieruchomości, która była w posiadaniu podatnika dłużej niż 5 lat są zwolnione z podatku. Zdarza się jednak, iż z różnych przyczyn, tych zależnych bądź niezależnych od nas, chcemy dokonać sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Pojawia się wówczas pytanie, czy w takim przypadku istnieje jakakolwiek szansa na skorzystanie ze zwolnienia. Odpowiedzią jest tzw. wydatek na cele mieszkaniowe.

Jak się okazuje, ustawodawca przewidział taką możliwość. Sprzedaż nieruchomości nabytej w okresie krótszym niż 5 lat może zostać zwolniona, jeżeli środki z jej sprzedaży zostaną przeznaczone na tzw. „własne cele mieszkaniowe”.

Wydatek na cele mieszkaniowe – co to jest?

O tym, co może zostać uznane za cel mieszkaniowy stanowi art. 21 ust. 25 pkt. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wydatków na cele mieszkaniowe może zaliczyć m.in. wydatki na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętej na te cele przed uzyskaniem przychodu.

Na pierwszy rzut oka, wydaje się więc, że przeznaczenie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości mogłoby zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe i skorzystać ze zwolnienia. Niestety, po analizie stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, okazuje się, że „wydatek poniesiony na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości nie jest wydatkiem na cele mieszkaniowe. W związku z tym nie pomniejszy on podatku dochodowego od takiej sprzedaży” – Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2563/13.

Wprawdzie przez pewien czas urzędy skarbowe akceptowały przeznaczenie przez podatników środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę zaciągniętego na jej zakup kredytu, jednakże obecnie stanowisko to jest zgoła odmienne.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1951/12) wskazał, że „wykładnia językowa analizowanego przepisu, uzupełniona wykładnią systemową i celowościową prowadzi zatem do wniosku, że podatnik, który przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości lub prawa majątkowego na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od nich, zaciągniętych na jej nabycie nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 2 lit. a u.p.d.o.f. Prawo to przysługuje wyłącznie wówczas, gdy spłata ta dotyczy kredytu lub pożyczki zaciągniętych na nabycie innej nieruchomości lub prawa majątkowego, służących zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych”.

Za koszt uzyskania przychodu uznać należy wydatek na nabycie nieruchomości sfinansowany kredytem. Uwzględnienie kredytu jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby możliwość dwukrotnego odliczenia tych samych wydatków.

Wobec powyższego, podatnik, który przeznaczy środki ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia.

Ewentualną szansą na skorzystanie ze zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży pierwotnie zakupionej nieruchomości na inną inwestycję o charakterze mieszkaniowym, tak aby można było mówić o zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Warto zapoznać się również z treścią jednej z interpretacji indywidualnych 0113-KDIPT3.4011.283.2018.2.IL 

 

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły