Czy za 2018 rok należy złożyć informację ORD-U czy wyłącznie sprawozdanie CIT?

ORD-U objaśnienia

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów obowiązek składania przewidzianego formularzem ORD-U objaśnienia nie dotyczy sytuacji, w której dany podmiot jest zobowiązany jednocześnie do złożenia CIT-TP.

Link do komunikatu MF: https://www.podatki.gov.pl/cenytransferowe/wyjasnienia/wyjasnienia-w-zakresie-skladania-ord-u-za-rok-2018/

Poniżej znajduje się uzasadnienie:

Osoby prawne (…) są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji: bez wezwania przez organ podatkowy – o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (art. 81 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z tymi przepisami nierezydentami są m.in. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe).

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przewidziane formularzem ORD-U objaśnienia należy złożyć przy określonych założeniach

Wykazaniu w ORD-U podlegają tylko umowy, które powodują możliwość wywierania wpływu na nierynkową wartość przeprowadzanych między podmiotami transakcji. O zawarciu umowy poinformować należy, jeżeli doszło do transakcji między podmiotami, w których:

  1. jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu lub
  2. inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu, lub
  3. nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów

– i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3 ust. 1 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych z dnia 24 grudnia 2002 r.)

Niniejszy wpis ogranicza się do rozstrzygnięcia wątpliwości do przypadku powiązań o charakterze rodzinnym, gdy np. jedynym powiązaniem pomiędzy polską spółką kapitałową, a zagranicznym kontrahentem (oprócz zawartej pomiędzy nimi ramowej umowy współpracy) jest pokrewieństwo pomiędzy jedynym udziałowcem i członkiem zarządu polskiej spółki kapitałowej, a udziałowcem i członkiem zarządu zagranicznego kontrahenta, a nadto zagraniczny kontrahent nie posiada żadnych udziałów w polskiej spółce, ani oficjalnie nie ma żadnych praw do formalnej kontroli lub zarządzania tą spółką.

Podmioty powiązane w art. 11 (do końca roku 2018)

Przepisy o podmiotach powiązanych u.p.d.o.p. w wersji obowiązującej do końca 2018 r., stosowało się również do powiązań o charakterze rodzinnym (czyli m.in. pokrewieństwo do drugiego stopnia – ust. 6) pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p.) Przepisy te należało stosować odpowiednio do powiązań podmiotów krajowych z zagranicznymi.

Obowiązek stosowania przepisów do podmiotów zagranicznych wynika w naszej ocenie z treści przepisu przejściowego, tj. art. 44 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r., zgodnie z którym przepisy art. 23m i art. 23w-23zd ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 11a (nowa definicja podmiotu powiązanego) i art. 11k-11r ustawy zmienianej w art. 2 podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.

Co prawda ustawa zmieniająca nie jest precyzyjna, ponieważ posługuje się pojęciem podatnik może stosować, jednak w naszej ocenie oznacza to, że przepis dawny art. 11 w roku składania sprawozdania (w roku 2019) należy interpretować w kontekście przepisów przejściowych ustawy zmieniającej, tj. rozszerzająco, obejmując również podmioty zagraniczne albo też należy bezpośrednio stosować nową definicję z art. 11a.

Mamy świadomość, że można byłoby przyjąć inną interpretację, tzn. taką, że podatnik może, czyli nie musi stosować art. 11a, więc może stosować dawny art. 11 według dawnej interpretacji, jednak w kontekście wyżej opisanych wątpliwości związanych z „okresem przejściowym” i w kontekście informacji uzyskanych za pośrednictwem KIS – jest to rozwiązanie obarczone ryzykiem.

Jeżeli chodzi o rok 2019, to nie może już być żadnych wątpliwości, że zakres podmiotów powiązanych dotyczy nie tylko powiązań krajowych, ale również zagranicznych.

Podmioty powiązane w art. 11a (od 1 stycznia 2019 r.)

Zgodnie z art. 11a u.p.d.o.p. w treści obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. podmioty powiązane to m.in. podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot (art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a-b u.p.d.o.p.).

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się m.in. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia (art. 11a ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.). Sam fakt zaistnienia powiązań o charakterze rodzinnym pomiędzy dwoma podmiotami jest wystarczający do uznania ich za podmioty powiązane.

W związku powyższym, polska spółka kapitałowa byłaby zobowiązana do składania przewidzianego formularzem ORD-U objaśnienia.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

ORD-U objaśnienia w komunikacie Ministerstwa Finansów z 2019 roku

Jednak Ministerstwo Finansów 11 marca 2019 roku opublikowało komunikat w zakresie składania informacji ORD-U za rok 2018, zgodnie z którym podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT-TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. Wyłączenie nie dotyczy sytuacji, w której dokonywane były również transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Uchylenie art. 82 §1a Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r. (tj. uchylenie przepisu, który zwalniał z obowiązku składania informacji ORD-U w przypadku składania sprawozdania CIT-TP) wywołuje skutek w odniesieniu do informacji ORD-U składanej dopiero za 2019 r., a więc nie za rok 2018.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły