Jaki jest termin wypłaty wynagrodzenia po wypowiedzeniu?

W jaki sposób ustalany jest termin wypłaty wynagrodzenia po wypowiedzeniu?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym, z góry ustalonym terminie, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż 10. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że w regulaminie pracy pracodawca może ustalić, że wypłaca pracownikowi wynagrodzenie ostatniego dnia miesiąca lub w dniach od 1-10 następnego miesiąca kalendarzowego.

Pojawia się jednak wątpliwość, kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie, jeśli stosunek pracy ustał w trakcie miesiąca? Albo do kiedy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie po wypowiedzeniu?

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Termin wypłaty wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy

Normalny termin wypłaty czy ostatni dzień umowy?

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w trakcie miesiąca możliwe jest w kilku przypadkach. Może się tak stać z powodu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za porozumieniem stron czy upływu 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

Przepisy kodeksu pracy nie ustalają wprost daty obowiązku wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca. W związku z czym, w tym zakresie możemy spotkać się z dwoma poglądami.

Zgodnie z pierwszym z nich wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy powinna nastąpić najpóźniej w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca powinien więc rozliczyć się z pracownikiem najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

Z kolei, według drugiego poglądu, pracodawca może rozliczyć się z pracownikiem w normalnym terminie przyjętym dla wypłaty wynagrodzenia za pracę, obowiązującym u pracodawcy.

W naszej ocenie, za prawidłowy pogląd należy przyjąć regułę zgodnie z którą wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z ustaniem stosunku pracy powinna nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia.

Do kiedy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie po wypowiedzeniu/ustaniu stosunku pracy?

Po pierwsze należy mieć na uwadze, iż przyjęcie poglądu zgodnie z którym wypłata ostatniego wynagrodzenia za pracę miałaby następować w terminie określonym w przepisach prawa pracy jako termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, byłoby w wielu sytuacjach niekorzystne dla pracownika.

Ponadto, należy wskazać, iż ostatni dzień stosunku pracy jest też ostatnim dniem trwania więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem. Począwszy od następnego dnia osoba nie jest już pracownikiem, zatem nie są stosowane wobec niej wewnętrzne przepisy obowiązujące u danego pracodawcy, w tym terminy wypłat. W konsekwencji, w dniu rozwiązania stosunku pracy obie strony powinny rozliczyć się wobec siebie ze wszystkich zobowiązań – pracodawca z wynagrodzenia i innych świadczeń, a pracownik np. z powierzonego mienia.

Niemniej jednak należy przyjąć, iż w wyjątkowych przypadkach, wypłata wynagrodzenia może nastąpić w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, w sytuacji gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych.

Dzień wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Warto pamiętać, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wyjątkiem jednak od tej reguły jest sytuacja, gdy strony umowy o pracę postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Uprawnienie pracownika o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego uregulowane jest w art. 171 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazany przepisy nie określa jasno, w jakiej dacie powinien być wypłacony ekwiwalent. Jednakże z ugruntowanego już na ten temat orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że powinno to nastąpić w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.

Warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 (sygn. akt I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14), zgodnie z którym : „Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny
za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.”

Ponadto ekwiwalent za urlop jest wymagalny z datą rozwiązania więzi pracowniczej (por. postanowienie SN z 5 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 i wyrok SA w Gdańsku z 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16).

Wobec powyższego, ustalony w wewnętrznym regulaminie wynagradzania termin wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dotyczy osób pozostających w stosunku pracy. W związku z czym, przy rozwiązaniu stosunku pracy sytuacja jest inna i ostatni dzień zatrudnienia określa datę graniczną wypłaty ekwiwalentu.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Jaki pracodawca ma termin na wypłatę wynagrodzenia po wypowiedzeniu/ustaniu stosunku pracy – podsumowanie

Podsumowując, w przypadku ustania stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek rozliczyć się z pracownikiem w ostatnim dniu zatrudnienia. Wypłata ostatniego wynagrodzenia i ewentualnych innych należności (np. ekwiwalentu pieniężnego) przysługujących pracownikowi w normalnym terminie wypłaty obowiązującym u pracodawcy jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy ten termin pokrywa się z ostatnim dniem trwania stosunku pracy.

Warto jednak pamiętać, że w terminie późniejszym, już po zakończeniu zatrudnienia, można dokonać wypłaty jedynie niektórych składników płacowych, których obliczenia nie można dokonać wcześniej np. ze względu na brak danych (premie, prowizje).

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły