Estoński CIT – czy warto?

Zgodnie z zapowiedziami Rządu od 2021 roku zostanie wprowadzone nowe rozwiązanie podatkowe, którego celem jest zachęcenie polskich przedsiębiorców do inwestycji. Przewiduje ono rezygnację z zasady opodatkowania na bieżąco osiąganych dochodów przez spółki z o.o., spółki akcyjne (dalej również spółki kapitałowe) oraz spółki komandytowo-akcyjne (dalej SKA). Oznacza to, że dopóki wypracowane przez przedsiębiorstwa zyski nie będą podlegać wypłacie na rzecz wspólników, dopóty zarówno podatek dochodowy CIT, jak i PIT nie będą płacone. Zatrzymane zyski powinny jednak być reinwestowane, co ma za zadanie sprzyjać rozwojowi polskiego biznesu Rozwiązanie to zainspirowane zostało systemem podatkowym wprowadzonym w Estonii, stąd w mediach zaczęło funkcjonować pod nazwą „estoński CIT”.

Według zasady „książki nie należy oceniać po okładce” warto już teraz zastanowić się nie tylko czy rozwiązanie to będzie atrakcyjne do zastosowania przez konkretne przedsiębiorstwo, ale również z jakimi dodatkowymi obowiązkami się wiąże.

Z artykułu dowiesz się również czy z punktu widzenia estońskiego CIT warto przekształcać dotychczasową formę działalności (spółki osobowe lub jednoosobowa działalność gospodarcza) w spółkę z o.o. lub w S.A.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Jak jest teraz?

Obecnie wypracowany przez spółki kapitałowe oraz SKA zysk (dochód) zasadniczo podlega opodatkowaniu:

 • na bieżąco podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 19% albo 9% – jeżeli podmiot jest małym podatnikiem, a więc jego przychody nie przekraczają 2 mln euro. W 2020 roku stanowi to kwotę 8.747.000 zł,
 • od przekazanego wspólnikom zysku tytułem dywidendy na poziomie 19% w zależności od ich statusu prawnego podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT).

Zwolnienie z podatku dochodowego od dywidendy lub innych przychodów tytułem udziału w zyskach spółek kapitałowych przewidziane jest przepisem art. 22 ust. r ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak może być

To co należy podkreślić, estoński CIT utrzymuje regułę, zgodnie z którą w spółce kapitałowej lub SKA dochód jest opodatkowany dwukrotnie. Rozwiązanie to jest dobrowolne, które spółki mogą, ale nie muszą zastosować.

Wypracowany przez spółki kapitałowe oraz SKA zysk (dochód) może podlegać opodatkowaniu:

 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) na poziomie 25% albo 15 proc. – jeżeli podmiot jest małym podatnikiem, a więc jego przychody nie przekraczają 2 mln euro. Stawki te dodatkowo mogą zostać obniżone o 5 punktów procentowych (odpowiednio do 10% oraz 20%), jeśli podatnik będzie ponosił podwyższone nakłady inwestycyjne (50% w okresie dwuletnim lub 110% w okresie czteroletnim),
 • od przekazanego wspólnikom zysku tytułem dywidendy na niezmienionym poziomie 19%

Choć stawki podatku CIT są wyższe od dotychczasowych, to podatek ten zapłacony przez spółkę (25% lub 20% albo 15% lub 10%) będzie można odliczyć od podatku od dywidendy.

W rezultacie łączne obciążenie podatkowe z tytułu CIT i PIT nie przekroczy 30% lub 25%, a dla małych podatników 25% lub 20%.

Kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania

Z dobrodziejstwa estońskiego CIT będzie mogła skorzystać określona, niestety dość wąska grupa podmiotów, gdyż warunki umożliwiające skorzystanie z tego rozwiązania muszą być spełnione łącznie i przez to są dość restrykcyjne.

Warunki te są następujące:

 • skorzystać mogą wyłącznie spółki z o.o., spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne,
 • przychody spółki osiągnięte w poprzednim roku podatkowym (nie zawsze decyduje 31 grudnia, gdyż część spółek ma przesunięty rok podatkowy względem kalendarzowego) nie przekraczają 50 mln zł – w kwocie tej uwzględnia się podatek VAT; (jeśli spółka przekroczy ten próg przychodowy, wówczas nie będzie musiała korygować rozliczeń, a wyłącznie będzie zobowiązana rozliczyć zobowiązanie podatkowe w sposób proporcjonalny do naruszenia wskazanego warunku),
 • udziałowcami lub akcjonariuszami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne (nie skorzystają zatem z estońskiego CIT spółki, w których wspólnikami są np. inne spółki kapitałowe, chyba że zmieni się struktura własności),
 • w spółce powinno być zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat co najmniej 3 pracowników niebędących udziałowcami lub akcjonariuszami. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, uwzględnia się po przeliczeniu na pełne etaty,
 • spółka nie może być wspólnikiem w innych spółkach, jak również w funduszach inwestycyjnych (nie skorzystają z estońskiego CIT m.in. spółki będące komplementariuszami w spółce komandytowej),
 • spółka chcąc skorzystać z estońskiego CIT musi ponosić bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości nie niższej niż 15% (nie mniej jednak niż 20 tyś zł) w kolejnych dwóch latach lub 33% ( nie mniej niż 50 tyś zł) w kolejnych 4 latach; nakłady będą obejmowały wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych (środki transportu, urządzenia i maszyny) , jak również wydatki związane z opłatami leasingowymi na takie środki trwałe. (Z katalogu zostały jednak wyłączone np. samochody osobowe służące w szczególności celom osobistym wspólników lub ich członkom rodzin),
 • większość przychodów spółki powinna pochodzić z tzw. działalności operacyjnej spółki, a nie tzw. zysków kapitałowych np. z praw autorskich, poręczeń, pożyczek

Z estońskiego CIT nie skorzysta poniższa grupa przedsiębiorców:

 • instytucje pożyczkowe
 • przedsiębiorstwa finansowe
 • podmioty w stanie upadłości lub likwidacji,
 • podmioty osiągające dochody zwolnione na podstawie decyzji o wsparciu nowych inwestycji oraz z działalności
 • prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Kiedy estoński podatek dochodowy będzie należny

Opodatkowaniu będzie podlegać nie tylko zysk spółki przeznaczony uchwałą wspólników do wypłaty (dywidenda), ale również zysk przeznaczony na pokrycie strat spółki poniesionych w okresie przed skorzystaniem z estońskiego CIT.

Co istotne opodatkowaniu będą podlegać również inne wydatki, np.:

 • niezwiązane z działalnością operacyjną spółki
 • wydatki które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być uwzględnione, choć nie zostały w zysku netto,
 • wydatki wypłacane bezpośrednio lub pośrednio na rzecz wspólników lub podmiotów powiązanych np. pożyczki, darowizny.

Katalog świadczeń, które mogą zatem zostać zakwalifikowane jako :ukryty zysk: jest dość pojemny i przez to wprowadzenie estońskiego CIT ma na celu uszczelnienie polityki wydatkowej spółek kapitałowych.

Estoński CIT – Okres obowiązywania

W celu skorzystania z estońskiego CIT należy zadeklarować jego stosowanie przez co najmniej 4 następujące po sobie lata, z automatyczną możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata. Innymi słowy jeśli podatnik nie zrezygnuje z jego stosowania, cykl 4 letni będzie samoistnie odtwarzany.

Przekształcenie w spółkę z o.o. a podatek estoński CIT

Z rządowego projektu dot. zmiany ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych wnika, że estoński CIT będą mogły stosować również spółki z o.o. lub S.A. powstałe w wyniku przekształcenia innych podmiotów jak np. spółek cywilnych, spółek jawnych czy przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą.

Poza warunkami wskazanymi powyżej, tak powstała spółka będzie mogła skorzystać z podatku estońskiego w drugim roku podatkowym po przekształceniu, a więc pierwszy rok podlegałby opodatkowaniu na zasadach obecnych.

Warto zatem zastanowić się czy opłacalną jest zmiana formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej. Poza preferencjami związanymi z estońskim CIT, korzyścią prowadzenia spółki kapitałowej jest z pewnością wyłączenie odpowiedzialności wspólników takiej spółki za jej zobowiązania. Szerzej na ten temat pisałam w artykule, który znajduje się pod tym linkiem.

Warto również dodać, że od marca b.r. przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową jest tańsze, gdyż plan przekształcenia nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Być może więc, zmiana formy prawnej dotychczasowej działalności może być przyczynkiem dla uporządkowania innych odkładanych do tej pory spraw w przedsiębiorstwie.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Na chwilę opracowania niniejszego artykułu projekt Ministerstwa Finansów jest w fazie prekonsultacji, istnieje więc prawdopodobieństwo jego zmiany. Na łamach naszego bloga będziemy na bieżąco informować o ich kierunku i zakresie.
Na stronie Ministerstwa Finansów możliwym jest skorzystanie z ankiety celem weryfikacji czy rozwiązania przyjęte w ramach estońskiego CIT są korzystne dla konkretnego przedsiębiorcy.
Niezależnie, w ramach świadczonych konsultacji doradzamy przedsiębiorcom w zakresie wpływu proponowanych preferencji podatkowych na planowane przez nich zmiany w prowadzonej bieżącej działalności.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły