Nowa Ordynacja podatkowa – Idzie nowe, czy lepsze?

O tym czy zmiany w Ordynacji podatkowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku w istocie, jak zakłada projekt chronić będą podatników w relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększą efektywność i skuteczność poboru podatków zadecyduje praktyka.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa  była kilkadziesiąt razy zmieniania. Zwracano uwagę na niejasne, nieprecyzyjne i budzące wątpliwości przepisy a także na fakt, iż obowiązujący od ponad 20 lat akt nie odpowiada współczesnym realiom. Nie powinno więc dziwić, że w 2014 roku powołana została Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, która ten stan rzeczy miała zmienić.

Pod koniec października 2017 roku opublikowany został projekt nowej Ordynacji podatkowej, zawierający aż 687 przepisów, regulujących między innymi kwestie dotyczące przedawnienia zaległości, klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, prawa do informacji udzielanej przez urzędników, niewszczynania postępowania lub umarzania już wszczętego z urzędu, jeżeli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza ustawowo określonego limitu kwotowego.

Zmiany w Ordynacji podatkowej- dostęp do informacji

Z całą pewnością korzystnie ocenić należy dążenie projektodawców, do uregulowania kwestii dostępu podatników do informacji w sprawie przysługujących im praw oraz ciążących na nich obowiązkach. Organy podatkowe wprawdzie nie będą zobligowane do udzielania informacji z urzędu, jednakże na wniosek zainteresowanego podatnika nie będą też mogły odmówić udzielenia mu informacji lub wsparcia. Ponadto, podatnik będzie miał prawo oczekiwać, iż informacje udzielane mu przez urzędników są  prawidłowe, co oznacza, iż stosując się do nich nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, jeżeli okażą się informacje udzielone mu przez urzędników są jednak nieprawidłowe. Takie zmiany z całą pewnością mają na celu zmienić obecnie, w przeważającej mierze negatywne podejście przeciętnego podatnika do organów podatkowych.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Uszczuplenie do 50 zł

Częstokroć zdarza się, że koszty poboru podatku przekraczają jego wartość. W związku z tym, nowe przepisy przewidują niewszczynanie lub umarzanie z urzędu wszelkich postępowań, jeżeli spodziewana kwota uszczuplenia nie będzie przekraczała ustawowo przyjętego limitu wynoszącego 50 zł. Zmianę w tym zakresie również oceniać należy pozytywnie.

Nowe zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, iż po upływie okresu koniecznego do uznania należności za przedawnioną zobowiązanie podatkowe oraz związane z nim odsetki za zwłokę wygasa z mocy prawa.

Istotne zmiany przewidziane zostały w zakresie przedawnień. W obecnie obowiązujących przepisach długość terminu przedawnienia uzależniona jest od sposobu powstawania zobowiązania podatkowego. W przypadku podatków, w których zobowiązanie powstaje przez doręczenie decyzji organ podatkowy jest uprawniony do dokonania jego wymiaru przez okres 3 – 5 lat, a następnie po powstaniu zobowiązania ma 5 lat na pobór podatku. Z kolei w przypadku podatków powstających z mocy ustawy obowiązuje 5 letni termin na wymiar i pobór podatku.

W świetle proponowanych zmian, zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych mają być jednolite. Projekt zakłada, wprowadzenie terminu przedawnienia wymiaru i terminu przedawnienia poboru podatku. Okres przedawnienia wymiaru podatku wynosiłby 3 lata liczone od dnia upływu terminu płatności lub powstania obowiązku podatkowego. W tym czasie organ podatkowy miałby obowiązek doręczyć decyzję ustalającą lub określającą wysokość podatku. Ze względu na bardziej skomplikowany charakter rozliczeń, 5 – letni okres przedawnienia wymiaru miałby zastosowanie w odniesieniu do rozliczenia podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Po upływie okresu przedawnienia wymiaru następowałby 5 – letni okres przedawnienia poboru. W tym czasie organy podatkowe mogłyby egzekwować podatki wynikające z deklaracji lub decyzji.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Więcej czasu na wniesienie odwołania i zażalenia

Dostrzegając coraz bardziej skomplikowany charakter postępowań podatkowych, projektodawcy, w celu umożliwienia stronom lepszego przygotowania się do danej sprawy, znacznie wydłużyli terminy na złożenie odwołania od decyzji (z 14 jak dotychczas do 30 dni) i wniesienie zażalenia na postanowienie w postępowaniu podatkowym (z 7 jak dotychczas do 14 dni). W uzasadnieniu do projektu wskazane zostało, że dłuższy termin ma stworzyć warunki do bardziej pogłębionej refleksji strony nad prawidłowością decyzji i celowością wnoszenia odwołania.

Powyższe wydłużenie terminów nie stoi oczywiście na przeszkodzie wcześniejszego wniesienia środków zaskarżenia.

Nowa umowa podatkowa

Umowa podatkowa stanowi nową instytucję procedury podatkowej, mającą na celu załatwienie sprawy pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym w drodze porozumienia. Możliwość zawarcia umowy podatkowej stanowi realizację zasady ugodowego załatwiania spraw. Zawarcie umowy podatkowej powinno pozytywnie wpłynąć na szybkość i efektywność załatwiania sporów.

Umowa podatkowa nie zastępuje decyzji podatkowej, tj. samodzielnie nie rozstrzyga sprawy. Oczywiście przedmiotu uzgodnień podatnika z organami podatkowymi nie będzie mogła stanowić np. konkretna kwota podatku.

Umowa podatkowa będzie mogła natomiast zostać zawarta w przypadku wątpliwości co do stanu faktycznego, rodzaju ulgi, która zostanie zastosowana czy sposobu rozłożenia zaległości na raty.

Co istotne, w przypadku zawarcia umowy podatkowej organ podatkowy będzie związany jej ustaleniami.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Zmiany w Ordynacji podatkowej- podsumowanie

Wydaje się, że powyższe wskazane, jedynie przykładowe ze względu na obszerność nowych regulacji, zmiany w Ordynacji podatkowej, przy dobrej woli podatników oraz organów podatkowych mają szansę usprawnić dotychczasowe funkcjonowanie przepisów. Pozostaje zatem liczyć na to, że w istocie tak będzie.

Zapisz się na newsletter

Sprawdź jeszcze: https://kzlegal.pl/watpliwosci-na-korzysc-podatnika/

Podobne artykuły