Dofinansowanie z Tarczy Finansowej PFR a przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę (skutki w zakresie subwencji PFR)

Pandemia koronawirusa (COVID-19) i zagrożenie kryzysem gospodarczym są właściwym momentem na weryfikację formy prawnej prowadzenia działalności i podjęcie decyzji o ewentualnej jej zmianie, w celu rozgraniczenia osobistej odpowiedzialności od zobowiązań mających związek z prowadzoną firmą. Jakie skutki w zakresie subwencji PFR ma przekształcenie działalności w spółkę i na co trzeba uważać?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę, a tzw. tarcza antykryzysowa

Zasadniczo zmiana formy prawnej prowadzenia działalności może przybrać jeden z trzech standardowych modeli:

  1. poprzez przekształcenie w inny rodzaj spółki,
  2. w drodze wniesienia całego przedsiębiorstwa dotychczas prowadzonej działalności do nowej spółki,
  3. poprzez stopniowe wygaszanie aktualnie prowadzonej działalności na rzecz nowo powstałej spółki.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Każdy z powyższych modeli ma swoje wady, jak i zalety. Zatem wybór jednego z nich zawsze powinna poprzedzać dokładna analiza indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy oraz – CO ISTOTNE – bieżących przepisów prawnych zawartych w ustawach tzw. tarczach antykryzysowych. 

Wpływ przekształcenia JDG w spółkę na pomoc uzyskaną w ramach Tarczy Finansowej PFR

Warto zatem wiedzieć, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub handlową poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do innej spółki nie spełnienia warunków do umorzenia subwencji finansowej PFR.

Przykładowo, w przypadku przekształcenia polegającego na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki komandytowej, na potrzeby ustaleń dotyczących subwencji finansowej spółka komandytowa nie będzie uznawana za kontynuatora działalności. Nowa spółka nie może być bowiem uznana za kontynuatora jednoosobowej działalności gospodarczej w kontekście liczby pracowników, jak i obrotów.

Jeśli więc firma – jednoosobowa działalność gospodarcza zawnioskuje o subwencję w kwietniu 2020 roku i ją uzyska, a następnie dokona przekształcenia poprzez wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, będzie musiała się liczyć ze zwrotem subwencji. Z punktu widzenia tych regulacji, pierwszy z powyżej przedstawianych modeli przekształceń – przekształcenie działalności w spółkę (w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych)zasadniczo wydaje się najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Poniżej zostały zaprezentowane jego najistotniejsze cechy:

Przekształcenie działalności w spółkę – cechy charakterystyczne

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) może ją przekształcić w jednoosobową spółkę spółkę z o.o. Przekształcany przedsiębiorca staje się z dniem wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców KRS jedynym wspólnikiem przekształconej spółki.

Następnie jako jedyny wspólnik sp. z o.o. zbywa (sprzedaje, darowuje) część udziałów na

inną osobą, dzięki czemu nie podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS. Istnieje możliwość późniejszego przekształcenia sp. z o.o. w inną spółkę (aktualnie najczęściej wybieraną jest spółka komandytowa). W wyniku przekształcenia powstaje nowa spółka z o.o., której przysługują wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Skutki przekształcenia JDG w spółkę w zakresie umów

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. nie wpływa na istniejące umowy zawarte przez przedsiębiorcę. W miejsce przedsiębiorcy, jako strony umowy, wchodzi z mocy prawa spółka z o.o. Brak jest potrzeby zawierania ponownie umów podpisanych już przez jednoosobowego przedsiębiorcę z osobami trzecimi; nie trzeba również ich aneksować. Kontrahent nie musi wyrażać zgody na wejście spółki z o.o. w prawa przekształcanego przedsiębiorcy, nawet jeżeli w umowie zawarte jest postanowienie o zakazie tzw. cesji.

Skutki przekształcenia JDG w spółkę w zakresie kadry pracowniczej

Pracownicy stają się z mocy prawa „automatycznie” pracownikami spółki z o.o., bez konieczności uzyskiwania od nich zgód.

Skutki przekształcenia JDG w spółkę w zakresie decyzji administracyjnych

Co do zasady koncesje, zezwolenia, ulgi, bądź inne decyzje administracyjne „przechodzą automatycznie” na spółkę z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia JDG. Nie trzeba zatem ponownie występować do urzędów o nowe decyzje. Istnieje kilka wyjątków od tej decyzji – a co wynika wprost z przepisów szczególnych.

Skutki przekształcenia JDG w spółkę w zakresie majątku

Wchodzący w skład jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej majątek (nieruchomości, środki pieniężne, maszyny, wyposażenie itd.) staje się majątkiem sp. z o.o. bez konieczności podpisywania aneksów.

Przekształcenie działalności w spółkę – kiedy wchodzi w życie?

Przedsiębiorca przeistacza się w jednoosobową spółkę z o.o. w dniu wpisania tej spółki do rejestru przedsiębiorców KRS

Czas procesu „przekształcenia”

UWAGA! Podane przedziały czasowe mają charakter orientacyjny. W dużej mierze szybkość procesu zależy od kilku czynników a w szczególności przedsiębiorcy oraz sądu rejestrowego.

Przekształcenie przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę z o. o. zwykle trwa 2 miesiące. Znaczna część czasu przeznaczana jest na badanie sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby przekształcenia przez biegłego rewidenta.

Koszty, z jakimi wiąże się przekształcenie działalności w spółkę

Do kosztów przekształcenia należy zaliczyć:

  • koszt sporządzenia planu przekształcenia w formie aktu notarialnego,
  • wynagrodzenie biegłego rewidenta,
  • opłaty sądowe,
  • koszt aktu notarialnego (wraz z wypisami) zawierającego oświadczenie o przekształceniu oraz umowy spółki z o.o.,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • wynagrodzenie prawnika
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Sukcesja (kontynuacja) podatkowa

Na podstawie przepisu art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej następuje sukcesja praw, ale nie obowiązków. Skutkiem tego jest brak przejścia na powstałą w wyniku przekształcenia sp. z o.o. obowiązków podatkowych, które posiada przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność. Spółka solidarnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania podatkowe powstałe przed przekształceniem (art. 112b Ordynacji podatkowej). Część praw nie może być kontynuowana na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych, np.: ulgi podatkowe.

Podatek dochodowy

Proces przekształcenia jest neutralny pod względem podatku dochodowego. Możliwość kontynuacji amortyzacji według dotychczasowej wysokości odpisów oraz przyjętej metody amortyzacji. W przypadku gdy przedsiębiorca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy, po przekształceniu w jednoosobową spółkę z o.o. w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych uwzględni odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania osoby fizycznej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 16g ust. 21 ustawy o CIT).

Podatek VAT

Proces przekształcenia jest neutralny pod względem podatku VAT. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przejmuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, który powstał u przedsiębiorcy przed przekształceniem.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przekształcenie działalności w spółkę w czasach COVID-19 – podsumowanie

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – te słowa Heraklita z Efezu często są przywoływane przez przedstawicieli biznesu. Nie bez przyczyny, gdyż sporo jest w nich prawdy. Ilość zmiennych, jak chociażby koniunktura gospodarcza, wskaźnik konkurencyjności w danej branży, czy wreszcie środowisko prawne, to zaledwie kilka z nich, które stale oddziałują na tempo rozwoju przedsiębiorczości. W zależności od ich korelacji, warto sukcesywnie wprowadzać zmiany aby optymalnie dostosować się do aktualnych warunków mniej lub bardziej sprzyjających rozwojowi firmy.

Zapisz się na newsletter

Sprawdź również: przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Podobne artykuły