JDG CZY SPÓŁKA Z O.O.?

Decyzja o rozpoczęciu własnego biznesu jest kluczowym momentem dla każdego przedsiębiorcy. W momencie decydowania o właściwej formie prawnej swojego przyszłego przedsięwzięcia, przedsiębiorcy stają przed wyborem, który może skutkować różnicami w zakresie prowadzonej działalności oraz korzyściami, jakie można osiągnąć. Często przed przyszłymi przedsiębiorcami pojawia się pytanie: JDG czy spółka z o.o.? Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest często wybierana ze względu na swoją prostotę i niewielką ilość formalności. To szybka droga do rozpoczęcia własnej działalności, szczególnie atrakcyjna dla tych, którzy zamierzają prowadzić niewielki projekt lub jednoosobowy biznes. Z drugiej strony, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje większe bezpieczeństwo finansowe i ochronę przed ryzykiem osobistym, szczególnie dla projektów z większym zakresem i potencjałem rozwoju.

Pomimo pozornych podobieństw, te dwie formy prowadzenia działalności różnią się istotnie pod wieloma względami, od rejestracji, po sposób prowadzenia przedsięwzięcia, po koszty prowadzenia działalności, o czym mowa poniżej.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O. ?

Spółkę z o.o. możesz założyć poprzez system teleinformatyczny S24 lub w sposób tradycyjny, tj. podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego u notariusza, a następnie rejestrację spółki w KRS.

Rejestracja spółki z o.o. w systemie s24

Tworzenie spółki za pośrednictwem systemu S24 obecnie stanowi najbardziej ekonomiczny, prosty i szybki sposób. Niemniej jednak, przy wyborze tej metody rejestracji spółki, musisz dostosować się do wzoru umowy spółki dostępnego w systemie, co może stanowić pewne ograniczenie kreatywności w tworzeniu treści umowy. Ponadto, spółka utworzona w ten sposób ma możliwość pokrycia kapitału zakładowego jedynie wkładem pieniężnym.

Rejestracja spółki z o.o. u notariusza

Zaletą rejestracji spółki z o.o. u notariusza jest większa swoboda w kształtowaniu postanowień umowy, niż w przypadku spółki zakładanej w systemie s24. Zazwyczaj forma notarialna wybierana jest w przypadku dużych spółek, których umowy są skomplikowane i zawierają postanowienia o bardziej złożonym charakterze. Więcej czytaj w https://kzlegal.pl/klauzula-shotgun-jak-nie-zostac-wiezniem-wlasnej-spolki/. Warto pamiętać, że w przypadku założenia spółki u notariusza, kapitał zakładowy może zostać pokryty przez wspólników wkładem niepieniężnym.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

JAK ZAŁOŻYĆ JDG?

Proces założenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej jest stosunkowo prosty, polega on na zgłoszeniu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek możesz złożyć:

1) elektronicznie – za pośrednictwem usługi dostępnej na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl lub poprzez bankowość internetową wybranych banków,

2) podczas wizyty w urzędzie, lub

3) listownie.

Wpis do CEIDG jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Przy rejestracji przedsiębiorstwa w CEIDG, zostaniesz automatycznie zapisany w ZUS jako płatnik składek oraz w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

W przypadku, gdy planujesz być podatnikiem VAT, koniecznie zarejestruj się jako taki najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym rozpoczynasz sprzedaż towarów lub świadczenie usług podlegających opodatkowaniu VAT. Formularz zgłoszeniowy VAT-R możesz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym lub dołączyć go do wniosku rejestracyjnego w CEIDG. Niemniej jednak, składanie formularza VAT-R jest możliwe tylko dla osób, które już posiadają numer NIP.

JDG CZY SPÓŁKA Z O.O. – KOSZTY ZAŁOŻENIA

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne. Z kolei, koszty założenia sp. z o.o. są różne w zależności od trybu rejestracji spółki.

Rejestracja spółki z o.o. w systemie s24

1) 250 zł – opłata sądowa za wpis,

2) 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracja spółki z o.o. u notariusza

1) 500 zł – opłata sądowa za wpis,

2) 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto, pamiętaj o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % kapitału zakładowego. Podatek może zostać zmniejszony o wysokość opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w MSiG.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

JDG CZY SPÓŁKA Z O.O. -OPODATKOWANIE

Opodatkowanie spółki z o.o. oraz JDG różni się w istotny sposób. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje:

Spółka z o.o.

1) Dochód spółki z o.o. podlega opodatkowaniu na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wg stawki 19% lub 9% oraz na poziomie wspólników podatkiem dochodowym od dywidendy w wysokości 19 %,

2) Z obniżonej stawki 9 % mogą skorzystać podatnicy, których przychody nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł,

3) Pamiętaj, że wypłata dywidendy do wspólników, którzy są podatnikami CIT może być pod pewnymi warunkami zwolniona z opodatkowania,

4) Jednym z rozwiązań jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. mogą być powtarzające się świadczenia niepieniężne, o czym pisaliśmy w artykule: https://kzlegal.pl/swiadczenia-niepieniezne-na-rzecz-spolki/

Jednoosobowa działalność gospodarcza

1) Na etapie składania wniosku o założenie JDG masz do wyboru trzy formy opodatkowania: na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawka podatkowa 12 % i 32 %), podatek liniowy (19 %), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

2) Pamiętaj, że skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, co oznacza, że będziesz opodatkowany według skali podatkowej, jeżeli rejestrując firmę nie wybierzesz innej formy lub wybierzesz inną formę, ale zgłosisz się do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym możesz dokonać takiego wyboru,

3) Skala podatkowa będzie korzystna jeśli osiągasz dochód roczny poniżej 120.000 zł, masz wysokie koszty działalności, pozostajesz w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej i korzystnym jest dla Ciebie rozliczanie wspólnie z małżonkiem,

4) Na opodatkowanie podatkiem liniowym zazwyczaj decydują się osoby, których dochody w przypadku skali podatkowej przekroczyłyby pierwszy próg podatkowy i powyżej kwoty 120 tyś. zł odprowadzałyby wyższy 32 % podatek oraz osoby, którym nie przysługuje większość ustawowych ulg (np. ulgi na dziecko),

5) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością,

6) Pamiętaj, że z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały wyłączone niektóre rodzaje działalności (np. osoby osiągające w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki lub przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych). Ponadto ryczałtem nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji prawnej swojej działalności, ani przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Więcej o opodatkowaniu spółki z o.o. i JDG, jak również obowiązku uiszczenia składek ZUS w związku z prowadzoną działalnością znajdziesz w artykule: https://kzlegal.pl/jdg-ryczalt-czy-przeksztalcenie-w-spolke-z-oo/

JDG CZY SPÓŁKA Z O.O.- WADY I ZALETY

Wybór między JDG, a spółką z o.o. zależy od wielu czynników oraz indywidualnych potrzeb i celów przedsiębiorcy. Poniżej kilka kwestii, które należy rozważyć:

1) Odpowiedzialność: spółka z o.o. gwarantuje ograniczoną odpowiedzialność wspólników, chroniąc ich prywatny majątek przed zobowiązaniami firmy. W przypadku JDG, przedsiębiorca indywidualnie odpowiada za wszelkie zobowiązania.

2) Kapitał zakładowy: rejestracja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością wniesienia kapitału zakładowego w wysokości 5.000,00 zł, co może przekładać się na wyższe początkowe nakłady finansowe. Natomiast, takie nakłady nie są formalnie wymagane przy założeniu JDG.

3) Wspólnicy: spółka z o.o. umożliwia współpracę z innymi wspólnikami, co ma znaczenie w przypadku projektów wymagających różnorodnych kompetencji, jak również zakłada możliwość przystąpienia do spółki inwestora. Z kolei, JDG nie przewiduje możliwości dodania wspólników.

4) Opodatkowanie:  Ostatecznie wybór między sp. z o.o. a JDG pod względem opodatkowania zależy od wielu czynników, takich jak planowane dochody, skala działalności, preferencje podatkowe oraz strategie finansowe.

5) Elastyczność: JDG może zaoferować Ci większą elastyczność w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu, ze względu na to, że to pojedynczy przedsiębiorca podejmuje decyzje. W spółce z o.o. decyzje podejmowane są na podstawie umowy spółki oraz przepisów prawa, co może być związane z uzyskaniem zgody odpowiednich organów spółki.

6) Rejestracja: prowadzenie i rejestracja spółki z o.o. bywa bardziej skomplikowane i kosztowne w porównaniu do JDG, która przy rejestracji posiada mniej wymogów formalnych.

7) Cele na przyszłość: jeśli planujesz rozszerzenie działalności lub przyciągnięcie inwestorów w przyszłości, spółka z o.o. może być lepszą opcją ze względu na bardziej zaawansowaną strukturę. Ponadto, spółka z o.o. może być postrzegana jako bardziej profesjonalna i wiarygodna w oczach klientów, kontrahentów oraz partnerów biznesowych.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

PODSUMOWANIE

Odpowiedź, co wybrać: JDG czy spółka z o.o. nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, takich jak planowane koszty, poziom ryzyka, cel biznesowy i perspektywy rozwoju. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zawsze warto skonsultować się z zawodowym pełnomocnikiem: adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w aspektach prawnych i podatkowych którzy pomogą Ci dokonać wyboru formy prowadzonej działalności gospodarczej najlepiej dopasowanej do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły