Kiedy przedsiębiorca musi założyć PPK, a kiedy może w nim uczestniczyć?

Kiedy przedsiębiorca musi założyć PPK?

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa PPK) nakłada na podmiot zatrudniający obowiązki jeśli  spełni on w określonym terminach warunek posiadania określonej w ustawie liczby osób zatrudnionych. Konieczność stosowania się do przepisów ustawy nie ustaje, jeśli w późniejszym czasie liczba osób zatrudnionych ulegnie zmniejszeniu – czyli jeśli przedsiębiorca utworzy PPK, to nawet gdy w późniejszym okresie próg zatrudnienia spadnie poniżej progu wymagającego utworzenia PPK to obowiązek jego prowadzenia będzie istniał nadal. 

Których pracodawców nie dotyczy obowiązek prowadzenia PPK?

1. Pracowniczych Planów Kapitałowych nie musi wprowadzać podmiot zatrudniający określoną w ustawie liczbę osób:

który w terminie wskazanym w art. 134 ust. 1 (o harmonogramie wdrożenia ustawy pisaliśmy wcześniej: https://kzlegal.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-przygotuj-sie-do-wdrozenia/) prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (dalej: PPE) – jednak pod warunkiem, że:

a) w prowadzonym PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych, oraz

b) nalicza i odprowadza do PPE  składki podstawowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 tej ustawy.

W przypadku posiadania PPE niespełniającego powyższych warunków wyłączenia podmiot jest zobowiązany utworzyć PPK.

Podmiot zatrudniający, który prowadzi PPE i spełnia powyższe warunki, jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK dla wszystkich osób zatrudnionych – niezależnie od tego, czy dane osoby przystąpiły do prowadzonego przez ten podmiot PPE czy też nie.

Należy zauważyć, że tylko PPE, w którym stawka składki ustalona jest procentowo i wynosi co najmniej wskazane powyżej 3,5% będzie mógł być uznany za spełniający warunek ustawowy zwalniający z obowiązku utworzenia PPK (składki ustalone kwotowo nie spełniają tego warunku). 

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

2. Pracowniczych Planów Kapitałowych nie musi wprowadzać mikroprzedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych):

pod warunkiem, że wszystkie osoby zatrudnione w firmie złożą deklaracje o rezygnacji z odprowadzania składek do PPK.

Jako mikroprzedsiębiorca jest rozumiany przedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, tj. który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie warunki określone w ustawie, tj.:

a) zatrudniał średniorocznie maksymalnie 10 pracowników, oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

3. Pracowniczych Planów Kapitałowych nie musi wprowadzać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracowników lub zatrudniająca pracowników niezwiązanych z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą.

Dla przykładu: zatrudnienie opiekunki do dziecka, czy zatrudnienie ogrodnika.

Współistnienie PPK i PPE

Po wejściu w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych można oczywiście nadal tworzyć PPE. Podmiot, który utworzył PPK może dodatkowo utworzyć dla swoich pracowników również PPE. Należy jednak brać pod uwagę możliwe skutki utworzenia PPE wynikające z art. 13 ust. 2 ustawy PPK, który stanowi, ze podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPE) może nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. W tym przypadku, dopłata roczna do PPK (w wysokości 240 zł) nie przysługuje.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Czy PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) zwalniają z obowiązku PPK bezterminowo?

Niestety, to że przedsiębiorca wdrożył i dał możliwość swoim pracownikom uczestniczenia w PPE, i na dzień wdrażania PPK w podmiotach jego wielkości jest zwolniony z obowiązku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych – nie oznacza to, że jest zwolniony z tego obowiązku bezterminowo. Pracodawcy muszą pamiętać o konieczności okresowej weryfikacji ustawowych kryteriów zwolnienia z tego obowiązku, ponieważ jeśli przestaną je  spełniać – będą musieli wdrożyć PPK.

Podmiot prowadzący PPE, który spełniał określone w ustawie warunki i z tego tytułu był zwolniony z obowiązku utworzenia PPK będzie zobowiązany wdrożyć PPK od dnia:

  1. zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie  przekraczającym 90 dni, 
  2. ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu ustawy PPE, 
  3. gdy PPE ulegnie likwidacji – od dnia likwidacji,
  4. opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego,
  5. następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym.
Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły