Kim jest fundator fundacji rodzinnej?

Fundator Fundacji rodzinnej jest jej założycielem, wnoszącym środki pieniężne, rzeczy lub prawa na pokrycie funduszu założycielskiego.

To Fundator składa oświadczenie o ustanowieniu Fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie, ustala statut, określając zasady funkcjonowania Fundacji, cel jej istnienia, a także krąg beneficjentów i katalog przysługujących im uprawnień.

Wskazany szereg kompetencji Fundatora zapewnienia mu swobodę kształtowania ładu korporacyjnego i sukcesyjnego Fundacji rodzinnej, służy zabezpieczeniu jego majątku na kolejne pokolenia. Odpowiada to celowi, dla jakiego do polskiego porządku prawnego wprowadzono Fundację rodzinną, a jakim jest ochrona majątku rodziny.

Fundator fundacji rodzinnej – kto może nim zostać?

Fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Musi to być zatem osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do czynności prawnych ani w części, ani w całości (np. w drodze ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego). Fundatorem może być również kobieta, która nie mając 18 lat, przez zawarcie małżeństwa uzyskała pełnoletność.

Prawa i obowiązki Fundatora są niezbywalne. Nie mogą być zatem przeniesione na inną osobę. W statucie Fundator może jednak powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Ilu Fundatorów może mieć Fundacja Rodzinna?

O ile Fundacja rodzinna nie jest ustanawiana w testamencie, tworzyć ją może więcej niż jeden Fundator. Wtedy też, wspólnie wykonują oni przysługujące im prawa i obowiązki, chyba że statut stanowi inaczej.

Gdy Fundację tworzy więcej niż jeden Fundator, np. dwoje małżonków, warto brać pod uwagę wynikające stąd ryzyko w zakresie podejmowania decyzji. Możemy mieć z nim do czynienia choćby w przypadku konfliktu spowodowanego rozwodem, ewentualnie w razie śmierci jednego z małżonków. W takiej sytuacji, jeśli Fundatorzy posiadają uprawnienia istotne w bieżącej działalności Fundacji, niemożliwe będzie podjęcie przez nich jakiejkolwiek decyzji. To zasadniczo sparaliżuje działalność organizacji.

O niebezpieczeństwach tych warto pamiętać już na etapie konstruowania postanowień statutu, w sposób właściwy formułując w nim np. procedurę rozwiązania Fundacji, czy też rozliczeń w przypadku zaistnienia konfliktu Fundatorów.

Jak tego dokonać? Zapraszamy do lektury przyszłych wpisów na blogu.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły