Limit płatności gotówkowych w umowach długoterminowych

Jaki obowiązuje limit płatności gotówkowych w umowach długoterminowych? Na kanwie wprowadzonych w 2017 roku zmian, obniżono wartość transakcji za które płatność może być uregulowana gotówką do 15 tysięcy złotych. (art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców). 

Zgodnie z przepisami, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

Na chwilę obecną, przeliczenia transakcji w walutach obcych na PLN, dokonywać należy wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień danej transakcji, a więc indywidualnie dla każdej transakcji.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczą jednorazowe transakcje powyżej 15 000 złotych w gotówce, a nie za pośrednictwem rachunku bankowego, nie mogą zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Najnowsze niekorzystne stanowisko organów podatkowych

We wcześniej wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe prezentowały stanowisko, zgodnie z którym, przez jednorazową wartości transakcji należy rozumieć wartość zobowiązania za pojedynczy okres rozliczeniowy. Jednakże z  najnowszych interpretacji indywidualnych wynika, że przy umowie zawartej na czas nieokreślony, dopóki wartość wszystkich płatności nie przekroczy limitu 15.000 zł, zapłata może być regulowana gotówkowo. Z chwilą jednak przekroczenia tej kwoty należy już płacić przelewem.

Spór koncentruje się zatem na wykładni pojęcia „jednorazowej wartości transakcji”.

W przypadku zawartej na czas nieokreślony umowy stałej współpracy, w której nie zostało określone żadne minimalne, cykliczne wynagrodzenie, na podstawie którego możliwe jest określenie „z góry” przy pierwszej transakcji czy limit został przekroczony, w świetle najnowszych interpretacji, dopóki wartość wszystkich płatności nie przekroczy limitu 15.000 zł, zapłata może być regulowana gotówkowo.

Oznacza to, że wbrew wcześniejszemu stanowisku, pojęcie jednorazowej wartości transakcji nie odnosi się już do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Oznacza to, że rozliczać gotówkowo można się jedynie do momentu, w którym zsumowanie wszystkich okresów rozliczeniowych nie przekroczy kwoty 15.000 złotych.

Korzystne stanowisko WSA

Wskazania jednak wymaga, że o ile wydane w ostatnim czasie interpretacje indywidualne są dla przedsiębiorców niekorzystne, o tyle Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, w wyroku z dnia 19 kwietnia 2018 roku (sygn. akt. I SA/Po 75/18), na skutek wniesionej skargi, uwzględniając ją nie zgodził się z nowym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe.

Sąd wskazał, że konsekwencją przyjętego przez organ stanowiska byłoby to, że każda długoterminowa umowa ciągła z czasem prowadziłaby do „jednorazowej wartości transakcji” przekraczającej kwotę 15.000 złotych.

Istotne zdaniem Sądu jest rozgraniczenie między umowami (transakcjami) zawartymi na czas określony i nieokreślony.

W przypadku bowiem tych pierwszych, jednorazowa wartość transakcji wynika wprost z samej umowy, oznaczając ogólną wartość należności, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Zatem całkowita i jednocześnie jednorazowa wartość transakcji wynika wprost z samej umowy.

Odmiennie natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony. Z umowy takiej nie wynika bowiem całkowita wartość transakcji, gdyż ta jest uzależniona od czasu trwania umowy, a ten – aż do chwili jej zakończenia – nie jest znany. Nie można zatem mówić o ogólnej wartości wierzytelności lub zobowiązań określonych w umowie, gdyż ta ogólnej wartości nie określa. Zdaniem Sądu, w takim przypadku pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie.

Rekomendacje

Z uwagi na niejednolite stanowisko prezentowane przez organy podatkowe w ostatnim czasie, rekomendujemy wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. W naszej ocenie, o ile uzyskanie pozytywnej interpretacji może okazać się obecnie problematyczne, to w świetle kształtującej się korzystnej linii orzeczniczej, widzimy szansę na uzyskanie pożądanego stanowiska Sądu w tym zakresie.

Do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej, rekomendujemy stosowanie rozwiązania bezpiecznego, a więc zgodnego z najnowszymi interpretacjami wydawanymi przez Ministra Finansów.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

 

Podobne artykuły