Oskładkowanie wynagrodzenia prezesów spółek

Analizując projektowane zmiany, szczególną uwagę przyciąga jedna – oddziałująca w sposób bezpośredni na sytuację podmiotów zorganizowanych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – oskładkowanie wynagrodzenia pobieranego przez członka ich zarządów powołanych uchwałą wspólników do pełnienia swojej funkcji za wynagrodzeniem, toteż na nią warto zwrócić uwagę. Jakim składkom podlega wynagrodzenie członków zarządu?

Wynagrodzenie członków zarządu- oskładkowanie

Dotychczas, odpłatne pełnienie funkcji członka zarządu spółki wyłącznie na podstawie powołania nie stanowiło podstawy do ponoszenia kosztów z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Wynagrodzenie członków zarządu, jeżeli nie było związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, np. zawarcia umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej, nie podlegało oskładkowaniu. Stanowisko to było powszechnie stosowane, a zarazem akceptowane przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych. Intencją Polskiego Nowego Ładu Podatkowego ma być jednak zmiana tego stanu rzeczy. Dotychczasową regulację ma zastąpić objęcie składką zdrowotną wynagrodzenia członków zarządu spółek, powołanych uchwałą wspólników do odpłatnego pełnienia swoich funkcji. Zmiana ta w oczywisty sposób przełoży się na wzrosty ich wynagrodzeń, mających rekompensować dodatkowy koszt w postaci składki zdrowotnej.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Czy istnieje wyjście dla mającej nadejść sytuacji?

Planowana zmiana z pewnością nie stanowi sytuacji bez wyjścia. Rozwiązaniem dla niej może być bowiem zastosowanie istniejącej od lat, a dotychczas nie tak powszechnie stosowanej, instytucji zastrzeżenia w umowie spółki szczególnych obowiązków i korzyści dla wspólnika. W następstwie już na etapie tworzenia spółki, ewentualnie w drodze zmiany jej umowy, może on zostać zobowiązany do podejmowania określonych działań, za co uprawniony będzie otrzymywać określoną korzyść, np. pieniężną. Tak osiągane środki, związane z realizowanymi obowiązkami, w myśl zmian wprowadzanych Polskim Nowym Ładem Podatkowym nie będą podlegać oskładkowaniu, stanowiąc alternatywę dla dotychczasowego powołania.

Uzyskujący środki wspólnik, jako osoba fizyczna, osiągnie dochód opodatkowany wyłącznie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy tym nieobciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Uwzględniając planowane podwyższenie górnej granicy opodatkowania w ramach pierwszego progu podatkowego do kwoty 120 000 zł, możliwa do osiągnięcia kwota okazuje się być naprawdę wysoka.

Należy mieć jednak na uwadze, że realizowane obowiązki, z tytułu których wspólnik pobierał będzie korzyści, muszą zostać ściśle określone w umowie spółki. Dotyczy to zarówno określenia podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków jak i czynności, które będą się na niego składać. Jakiekolwiek uogólnienia w tym zakresie są nie tyle niekorzystne, co niedopuszczalne, mogą postawić pod znakiem zapytania tak skonstruowane postanowienia umowy spółki.

Planując wprowadzenie szczególnych postanowień w umowie spółki, należy także uwzględnić sytuację wspólnika, który jednocześnie pełni funkcję członka zarządu. Może się bowiem okazać, że nałożone na wspólnika obowiązki kolidują bądź są zbieżne z zadaniami, które powinien on realizować w procesie reprezentacji i prowadzenia spraw spółki. W tym zakresie organy skarbowe mogą uznać przeprowadzone czynności za niezgodną z prawem podatkowym optymalizację, nakładając na podatnika stosowną sankcję.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Na co należy zwrócić uwagę?

Mając to na uwadze należy pamiętać, aby dokonywanie przekształceń w zakresie organizacji spółki i jej dostosowania do rozwiązań Nowego Ładu, rozpocząć od rozmowy ze specjalistą, który korzystając z posiadanej wiedzy i doświadczenia, zaproponuje przedsiębiorcy rozwiązanie optymalne i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Zmiana struktury organizacyjnej spółki wymaga rozwagi i planu, przy tym z pewnością nie może być prowadzona bez doświadczenia i ugruntowanej wiedzy.

Praktyka pokazuje bowiem, że nawet najlepsza idea, bez jej dopasowania do realiów indywidualnego przedsiębiorstwa, niepoparta wiedzą i doświadczenie, nie daje spektakularnych efektów, a jedynie hamuje dalszy rozwój.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły