Postanowienie o odroczeniu stosowania CIT względem spółek komandytowych

Już za kilka dni tj. od 1 stycznia 2021 roku zasadniczo wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT.

Istnieje jednak możliwość odroczenia tego momentu o 4 miesiące, a więc do 1 maja 2021 roku, z czego większość spółek zamierza skorzystać i „kupić” czas na przeprowadzenie zmian w strukturze udziałowej, bądź też na zmianę formy prawnej celem zminimalizowania obciążeń fiskalnych prowadzonej działalności gospodarczej. Szerzej na ten temat w artykule: CIT dla spółki komandytowej – jak przygotować się do zmian.

Zgodnie z ustawą nowelizującą m. in. przepisy ustaw o podatkach dochodowych (pełna treść aktu prawnego znajduje się pod poniższym linkiem: Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. spółka komandytowa może postanowić, iż uzyska status podatnika CIT dopiero z dniem 1 maja 2021 roku.

W ustawie nie znajdziemy jednak informacji w jaki sposób to postanowienie ma zostać podjęte. Z pomocą przychodzą przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości. Na ich podstawie stwierdzić należy, że o odroczeniu stosowania CIT powinni zadecydować wspólnicy w formie uchwały.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

„Postanowienie” o odroczeniu stosowania CIT w formie uchwały wspólników spółki

Przede wszystkim, to wspólnicy spółki decydują w sprawach związanych z finansami spółki. Stanowi o tym treść art. 3 ust. 1 pkt 7) zd. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym za organ zatwierdzający w spółkach osobowych (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej) rozumie się jej wspólników, którzy zgodnie z obowiązującymi spółkę przepisami prawa lub umową są uprawnieni do zatwierdzania sprawozdania finansowego spółki. W konsekwencji są również uprawnieni do decydowania o odroczeniu momentu, w którym spółka uzyska status podatnika CIT.

Co więcej decyzja o odroczeniu w czasie stosowania podatku CIT mieści się w zakresie prowadzenia spraw spółki w rozumieniu art. 121 w zw. z art. 39 kodeksu spółek handlowych. Charakter regulacji wykracza poza zakres zwykłych czynności, a zatem wymagane jest podjęcie uchwały z zasady przez wszystkich wspólników, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.

Czy „postanowienie” o odroczeniu stosowania CIT wymaga jednomyślności wszystkich wspólników

Zasadniczo uchwała wymaga zgody zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy. Tym nie mniej umowa spółki może odmiennie uregulować kwestię związaną ze sprawami przekraczającymi zwykły zarząd. Możliwe jest więc rozwiązanie, w którym zgoda komandytariuszy nie jest wymagana, lub jedynie niektórzy spośród komplementariuszy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, a zatem do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przed podjęciem uchwały warto zatem zweryfikować postanowienia umowy spółki, aby ustalić krąg osób, których zgoda jest konieczna.

Uchwała o odroczeniu stosowania CIT w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy/ system S24

W spółkach komandytowych, które zostały założone przy wykorzystaniu wzorca umowy podjęcie uchwały o odroczeniu stosowania CIT powinno nastąpić w trybie przewidzianym dla „zwykłych spółek”. Brak jest bowiem formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym umożliwiającego podejmowanie uchwał w zakresie prowadzenia spraw spółki. Tym bardziej zatem, nie ma możliwości skutecznego złożenia za pośrednictwem tego systemu uchwały wspólników zawierającej postanowienie o odroczeniu stosowania CIT w spółce.

W § 10 wzorca umowy spółki komandytowej istnieją zaledwie 2 opcje uregulowania kwestii prowadzenia spraw w spółce. Wzorzec ten nie przewiduje możliwości wyłączenia prawa komandytariuszy do podejmowania decyzji w zakresie spraw przekraczających zwykły zarząd. W rezultacie, w spółkach zawiązanych przy pomocy wzorca, uchwała o odroczeniu stosowania CIT zawsze będzie wymagała zgody wszystkich komandytariuszy.

W jakiej formie powinna być podjęta uchwała

Brak jest regulacji determinujących formę uchwały wspólników, tzn. czy powinna zostać podjęta np. w formie pisemnej, czy może z podpisami notarialnie poświadczonymi, czy wreszcie jej treść powinna być objęta aktem notarialnym.

Dla celów dowodowych rekomenduje się aby taka uchwała została podjęta w formie pisemnej. Przewodnik o dostępnych formach prawnych składanych oświadczeń woli znaleźć można w artykule: Wypowiedzenie umowy e-mailem a forma pisemna.

Wzór uchwały o odroczeniu stosowania CIT

W załączeniu w pliku pdf znajduje się wzór protokołu zebrania wspólników obejmującego uchwałę o stosowaniu do spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w spółce przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym  od 1.1.2021, począwszy od 1.5.2021r.

uchwała wspólników o odroczeniu podatku CIT do 1.05.2021

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec kwietnia 2021 roku

Skutkiem odroczenia stosowania CIT do 1 maja 2021 roku jest konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki.
Tym nie mniej dla spółek komandytowych, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przewidziana została możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych na 31 grudnia 2020 roku i odroczenia tej chwili do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Dzięki tej regulacji, brak będzie konieczności sporządzenia w krótkim odstępie czasu dwukrotnie tych sprawozdań.

Czy jednak rezygnacja ze sporządzenia sprawozdania na koniec 2020 roku będzie korzystnym rozwiązaniem?

Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych wspólników w związku z dochodami uzyskanymi w 2020 roku kalendarzowym, jak również celem zapewnienia porównywalności danych księgowych w poszczególnych latach obrachunkowych, korzystniejszym wydaje się sporządzenie rocznego sprawozdania z końcem 2020 roku, a następnie oddzielnego sprawozdania na koniec kwietnia 2021 roku. To drugie nie będzie stanowić rocznego sprawozdania, a zatem nie będzie podlegać zatwierdzeniu przez wspólników czy też np. badaniu przez biegłego rewidenta.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Podsumowanie

Przepisy ustawy nowelizacyjnej nie dostarczają precyzyjnych regulacji, jak wspólnicy powinni postąpić decydując o odroczeniu stosowania CIT w spółce komandytowej.
Przyjmując model ostrożnościowy należy zarekomendować:

  • podjęcie uchwały przez wspólników jeszcze w 2020 roku,
  • zawiadomienie organów podatkowych o podjęciu tej uchwały poprzez jej złożenie w urzędzie skarbowym właściwym zarówno dla spółki, jak i dla każdego ze wspólników również przed końcem 2020 roku
Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły