Rola Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w systemie PPK

W wielu materiałach informacyjnych dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przewija się informacja o Polskim Funduszu Rozwoju S.A. (dalej również PFR) jako szczególnej instytucji w systemie PPK. 

Polski Fundusz Rozwoju, zgodnie z  ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (Ustawa PPK) pełni trzy podstawowe funkcje w systemie PPK, tj.:

  1. Ustanowienie wyznaczonej instytucji finansowej, czyli PFR TFI
  2. Prowadzenie ewidencji PPK
  3. Prowadzenie portalu PPK

PFR TFI – wyznaczona instytucja finansowa PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przyznała Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. istotną rolę – spółka jest większościowym udziałowcem PFR TFI, która pełni, od 1 lipca 2019 roku, rolę tzw. „wyznaczonej instytucji finansowej”.  PFR TFI – co istotne będzie szczególnie dla małych firm – to w praktyce jedyna instytucja, której obowiązkiem jest, zgodnie z art. 8 ust. 7 Ustawy PPK, utworzenie PPK dla każdego podmiotu, który się do niej zgłosi w tej sprawie. O ile bowiem instytucje finansowe, które są uprawnione do prowadzenia i zarządzania PPK mogą z pewnych względów odmówić danemu podmiotowi możliwości prowadzenia funduszy daty zdefiniowanej, to PFR TFI musi takie fundusze utworzyć dla każdego podmiotu, który się doń w tym celu zgłosi. Poza obowiązkami wynikającymi z funkcji instytucji wyznaczonej, PFR TFI prowadzi normalną, komercyjną działalność towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Ewidencja PPK PFR

Polski Fundusz Rozwoju zgodnie z art. 58 Ustawy PPK prowadzi ewidencję PPK, na którą składają się cztery ewidencje:

1) ewidencja towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi, o których mowa w art. 59 ust. 1

2) ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK

3) ewidencja umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające

4) ewidencja uczestników PPK

Polski Fundusz Rozwoju – zadania PPK

Ewidencja prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, do którego przesyłane są przez podmioty zatrudniające dane dotyczące tak ich samych, jak i uczestników PPK, których zatrudniają i zgłaszają do systemu PPK. Szczegółowy zakres danych przesyłanych do ewidencji określa Ustawa PPK w art. 8 ust. 2 i art. 71-74.

W związku z prowadzeniem ewidencji PFR ma obowiązek weryfikacji otrzymywanych danych, umieszczania w ewidencji instytucji finansowych, które zgłaszają się do niej i spełniają wymogi ustawowe pozwalające na wpisanie danej instytucji do ewidencji PPK. Poza tym PFR ma obowiązek przekazywać informacje o aktualnej liście instytucji finansowych, które są uprawnione do prowadzenia PPK operatorowi portalu PPK oraz organowi nadzoru. 

PFR weryfikuje również prawo każdego uczestnika PPK do otrzymania tzw. wpłaty powitalnej (30 dni od zakończenia kwartału) i dopłaty rocznej (do 15 kwietnia) oraz pośredniczy w przekazaniu tych obu wpłat na konta uczestników PPK, tj. przekazuje je na konta uczestników w instytucjach finansowych zarządzających funduszem daty zdefiniowanej danego uczestnika.

PFR umieszcza w ewidencji PPK istotne postanowienia umowy o zarządzanie PPK oraz kluczowe informacje dla inwestorów albo dokument zawierający kluczowe informacje nie później niż w dniu następującym po dniu ich otrzymania.

Instytucje finansowe prowadzące PPK niezwłocznie przekazują PFR informacje o wszystkich zmianach w istotnych postanowieniach umowy o zarządzanie PPK lub w kluczowych informacjach dla inwestorów lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje, a PFR umieszcza w ewidencji PPK informacje o takich zmianach nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania informacji o tych zmianach.

Instytucja finansowa, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma obowiązek zgłosić wniosek o wpis tej umowy do ewidencji PPK podając w nim dane określone w ustawie (datę zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwę, NIP lub inny numer identyfikacyjny, adres siedziby oraz adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK).

Wszelkie zmiany danych przekazywane są do PFR pod koniec każdego dnia roboczego. Zmiany dotyczące wysokości wpłat dla uczestników PPK wymagają podpisania aneksu do umowy o zarządzanie z instytucją finansową, i będą również zgłaszane do PFR zgodnie z powyższymi zasadami.

Wszystkie dane do ewidencji PPK przekazywane są elektronicznie. 

Dane z ewidencji PPK PFR udostępnia w zakresie i celach określonym w odpowiednich przepisach Państwowej Inspekcji Pracy, operatorowi portalu PPK, instytucjom finansowym, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu, ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz organowi nadzoru.

PPK Portal Informacyjny PFR

Portal prowadzony jest przez spółkę zależną utworzoną przez PFR w celu gromadzenia i publikowania bieżących informacji o funkcjonowaniu PPK.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Dane w ewidencji PFR – pracodawca, pracownik, umowy

Ewidencja podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK, obejmuje: numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK, nazwę podmiotu zatrudniającego, NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, serię i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP, adres siedziby podmiotu zatrudniającego, adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego.

W ewidencji umów o zarządzanie znajdą się: numer podmiotu zatrudniającego w ewidencji PPK, data zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nazwa podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej, NIP lub inny numer identyfikacyjny podmiotu zatrudniającego, seria i numer dokumentu tożsamości lub paszportu osoby fizycznej będącej podmiotem zatrudniającym, jeżeli nie nadano jej NIP,   adres siedziby i adres do korespondencji podmiotu zatrudniającego i instytucji finansowej.

Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK i obejmuje  poza danymi o instytucjach finansowych i podmiotach zatrudniających także dane identyfikujące uczestnika PPK, w tym jego indywidualny identyfikator, datę zawarcia w imieniu i na rzecz uczestnika PPK umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający, liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych albo liczbę jednostek rozrachunkowych w danym funduszu emerytalnym, zewidencjonowanych na jego rachunkach PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe dla danego uczestnika PPK, wartość środków zgromadzonych na rachunkach uczestnika PPK uczestnika PPK prowadzonych przez poszczególne instytucje finansowe, datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki, informacje o wypłatach i zwrotach, datę złożenia deklaracji przystąpienia lub rezygnacji lub ponownym rozpoczęciu dokonywania wpłat do systemu PPK. 

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły