Pracownicze plany kapitałowe opinie ekspertów – jakie będą korzyści, a jakie koszty?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) opinie ekspertów – jakie będą wady i zalety?

Dla przedsiębiorców przystąpienie do programu PPK jest obowiązkowe, i mogą być zwolnieni z tego obowiązku jedynie w wypadkach przewidzianych ustawą. Inaczej wygląda to ze strony osób zatrudnionych – dla nich oszczędzanie w PPK jest dobrowolne. Pracownicze Plany Kapitałowe opinie ekspertów – jakie będą wady i zalety?

Korzyści z udziału w PPK leżą tak po stronie osób zatrudnionych jak i przedsiębiorców

Zaletą PPK dla osób zatrudnionych jest przede wszystkim odkładanie środków, które pozwoli na zgromadzenie dodatkowego kapitału, z którego można będzie korzystać na emeryturze. Pozornie nieduże kwoty odkładane w programie PPK w perspektywie wieloletniej będą dawały możliwość  stworzyć istotną część naszej emerytury. Szczególnie, że tzw. stopa zastąpienia (stosunek emerytury do ostatniej pensji pracownika) w praktyce z roku na rok spada, np. w 2018 r. wyniosła ona 56,4%, a było to ponad 5% mniej niż pięć lat wcześniej, a przewiduje się, że w 2060 r. stopa zastąpienia może spaść nawet poniżej 30%. Tym większy kapitał pracowniczy zgromadzimy im dłużej będziemy brać udział w tym programie. 

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Nowością w konstrukcji PPK jest fakt, że partycypować w budowaniu kapitału uczestnika, czyli osoby zatrudnionej, będą trzy podmioty, tj.:

  1. sam uczestnik, który będzie wpłacał do PPK od 2 % do 4 % wynagrodzenia brutto
  2. przedsiębiorca go zatrudniający, który będzie wpłacał do PPK od 1,5% do 4 % wynagrodzenia pracownika brutto miesięcznie, oraz
  3. państwo – dopłata roczna wyniesie 240 zł rocznie.

Ponadto po spełnieniu określonych warunków Fundusz Pracy może dopłacić również 250 zł tzw. wpłaty powitalnej PPK. Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, który przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe był uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, jeżeli w okresie jego uczestnictwa w PPK dokonano wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK za co najmniej 3 miesiące.

Osoby zatrudnione o najniższych wynagrodzeniach będą mogły, po złożeniu stosownej deklaracji swojemu pracodawcy, odkładać miesięcznie mniej niż 2%, ale minimalnie 0,5% wynagrodzenia.

Wpłaty na PPK będą inwestowane i pomnażane przez instytucje finansowe, które będą je inwestować zgodnie z polityką inwestycyjną opartą na założeniach i granicach opisanych w ustawie. Zagadnieniu wyboru instytucji finansowej oraz polityce inwestycyjnej funduszy zdefiniowanej daty  poświęcimy odrębny artykuł.

Dobrowolność udziału osoby zatrudnionej w programie PPK

Osoba zatrudniona może nie przystąpić do programu PPK składając deklarację rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych jeszcze przed momentem podpisania dla niego umowy o prowadzenie PPK – wtedy nie staje się uczestnikiem PPK.  Może też zrezygnować później, tj. już po podpisaniu dla niego umowy o prowadzenie PPK oraz po rozpoczęciu dokonywania wpłat na PPK składając deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat – w tym wypadku osoba zatrudniona nadal jest uczestnikiem lecz nie są odprowadzane za nią wpłaty do PPK. 

Pracownicze Plany Kapitałowe- wybór instytucji finansowej

Istnieje możliwość decydowania jak są inwestowane środki w PPK. Uczestnik nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na decyzje inwestycyjne ani sposób inwestowania środków w PPK. Ma jednak wpływ pośredni na to, a to poprzez możliwość wyboru funduszu zdefiniowanej daty na który będą wpłacane jego środki – uczestnik może wybrać fundusz o dłuższej lub krótszej perspektywie inwestycyjnej, których polityka inwestycyjna będzie się różnić, tj. będą inwestować w instrumenty lub aktywa obarczone mniejszym lub większym ryzykiem inwestycyjnym. 

Czy środki zgromadzone w PPK są prywatne?

Środki zgromadzone na koncie danego uczestnika w PPK zgodnie z ustawą będą stanowić jego prywatne środki uczestnika. Oznacza to, że wszystkie wpłaty, tak dokonane do PPK przez uczestnika, jak i jego pracodawcę oraz państwo do będą należały do uczestnika czyli do osoby zatrudnionej. Uczestnik będzie mógł nimi dysponować, tj. dokonać wcześniejszej wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu. Środki te będą też podlegały dziedziczeniu. Szczegółowo o zasadach dysponowania środkami oraz ich dziedziczenia napiszemy w kolejnym artykule. 

Uczestnik może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK

Osoba zatrudniona może w każdej chwili, zrezygnować z dokonywania wpłat na PPK, lecz nie jest to rezygnacja definitywna, tj. uczestnik może ponownie złożyć przedsiębiorcy wniosek dotyczący wznowienia dokonywania wpłat na PPK. 

Wpłaty do PPK jako nowy benefit pracowniczy

Z punktu widzenia przedsiębiorcy udostępnienie możliwości udziału w PPK prowadzonym przez skrupulatnie wybraną i skuteczną w zarządzaniu instytucję finansową będą mogły stanowić istotny benefit pozapłacowy dla osób zatrudnionych, co może mieć wpływ na konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy. Rolę motywacyjną mogą pełnić również dodatkowe wpłaty na PPK dla pracowników, które mogą być dokonywane przez pracodawcę. Jest to możliwe ponieważ wysokość wpłaty od przedsiębiorcy/pracodawcy to od 1,5% wynagrodzenia brutto (wpłata podstawowa) do aż 4% wynagrodzenia brutto miesięcznie (ponieważ pracodawca może uiszczać dodatkową wpłatę w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto miesięcznie ponad wpłatę podstawową co razem daje 4% miesięcznie).

Wliczenie PPK w koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy koszty związane z prowadzeniem PPK wliczą w koszty uzyskania przychodu.

Wpłaty na PPK a składki ZUS

Wpłaty na PPK nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie są też podstawą do naliczania składek chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych ani odprowadzania składek na pozaubezpieczeniowe fundusze. 

Bez PIT dla Młodych a wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Osoby do 26 roku życia korzystające z ulgi Bez PIT dla Młodych, których dochód nie przekroczy rocznego limitu wskazanego przez ustawodawcę nie odprowadzą również podatku od wpłat odprowadzonych w danym roku na PPK.

Koszty pracownika związane z udziałem w PPK

Z uwagi na konieczność odprowadzania wpłat do PPK pracownicy dostaną nieco niższe pensje. Wpłaty dokonywane przez pracodawcę do PPK stanowią przychód pracownika i są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Dodatkowym kosztem będą też opłaty za zarządzanie środkami w PPK przez instytucje finansowe, które mogą pobierać również premie za wyniki. Dlatego też wysokość opłat za zarządzanie i wysokość premii za wyniki powinny być przeanalizowane przy dokonywaniu wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać środkami w PPK. 

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Koszty przedsiębiorcy związane z prowadzeniem PPK

Przedsiębiorcy oczywiście będą musieli wpłacać swoją część opłat do PPK, co będzie ich kosztem. W związku z przymusowym wprowadzeniem PPK przedsiębiorca poniesie koszty związane z przygotowaniem się do wdrożenia programu PPK, tj. związane z koniecznymi w tym celu analizami, wyborem instytucji finansowej, koniecznymi zmianami w systemach kadrowo-płacowych lub księgowych, przeprowadzeniem akcji informacyjnej dla pracowników lub przeszkolenia  wybranych pracowników. Może to wymagać przeprowadzenia prac projektowych lub skorzystania z zewnętrznych doradców. W dalszej perspektywie po wdrożeniu PPK konieczna będzie oczywiście bieżąca obsługa związana z wypełnianiem lub monitorowaniem wypełniania obowiązków wynikających z ustawy PPK w związku z prowadzeniem PPK.

Więcej merytorycznych publikacji na temat Prawa Pracy oraz PPK znajdą Państwo pod tym linkiem.

Zapisz się na newsletter

 

Podobne artykuły