Pracownicze Plany Kapitałowe – przygotuj się do wdrożenia

Pracownicze plany kapitałowe –
dla kolejnych grup firm

Już niebawem, bo od 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników będą musiały rozpocząć proces wdrażania PPK (pracowniczych planów kapitałowych) – dotyczy to kilkunastu tysięcy przedsiębiorstw w Polsce. W kolejnym, trzecim etapie, rozpoczynającym się od 1 lipca 2020 roku wdrażać PPK będą firmy zatrudniające od 20 do 49 osób – etap ten obejmie kilkadziesiąt tysięcy firm. Zasady tworzenia i funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, dalej będziemy ją nazywać ustawą PPK.

Proces wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) należy przede wszystkim zaplanować z uwzględnieniem wszelkich wiążących się z nim obowiązków i terminów wynikających z ustawy, tak po stronie pracodawcy jak i pracownika. Wszelkie decyzje po stronie pracodawcy muszą być przemyślane, bo wiążą się z jednej strony z możliwościami, a z drugiej z konsekwencjami i kosztami. Warto też już teraz mieć świadomość jakie obowiązki będą ciążyć na pracodawcy już po wdrożeniu PPK oraz w wypadkach zmian, czy reorganizacji w przedsiębiorstwie – które to mogą mieć wypływ na obowiązki wynikające z ustawy PPK.

O tym wszystkim będziemy pisać dla Państwa w cyklu artykułów dotyczących przygotowania się do wdrożenia PPK, które będziemy publikować od początku stycznia 2020 roku.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązkowe

Obowiązek stosowania ustawy PPK nałożony został na „podmioty zatrudniające”, czyli na: pracodawców (o których mówi art. 3 Kodeksu pracy), nakładców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawców, podmioty, w których działa rada nadzorcza, jeżeli jej członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji. Obowiązek utworzenia pracowniczych planów kapitałowych mają wszyscy, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę zatrudnioną podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Od tej zasady istnieją wyjątki.

Co musi zrobić pracodawca?

Doświadczenia dużych firm, które zobowiązane były wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe już w roku 2019 pokazują, jak niełatwy jest to proces oraz, że podejmowane działania powinny być sprawne, i przede wszystkim dobrze przygotowane od strony formalnej, inaczej dotrzymanie ustawowych terminów może okazać się niezwykle trudne.

Przede wszystkim przedsiębiorstwa podlegające obowiązkom wynikającym z ustawy PPK powinny zacząć od ustalenia czy faktycznie są podmiotem zobowiązanym do wdrożenia PPK już od stycznia 2020 roku – zależeć to będzie od obliczenia ilości osób zatrudnionych na dany dzień (wskazany w zazależności od wielkości podmiotu) zgodnie z wymogami ustawy o PPK, tj. z uwzględnieniem specyficznej definicji osoby zatrudnionej, o której mowa w ustawie.

Instytucji zajmujących się tworzeniem planów PPK jest dwadzieścia, jednak należy w przemyślany sposób podejść do wyboru instytucji uwzględniając kryteria istotne dla przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy proces poszukiwania instytucji finansowej powinni rozpocząć jak najszybciej, tak aby zdążyć podpisać umowy z instytucjami w terminach przewidzianych w ustawie.

Przedsiębiorcy, którzy używają systemów kadrowo-płacowych w ramach swojej działalności powinni pomyśleć o zakresie ich dostosowania do nowych wymogów związanych z opłatami, które trzeba będzie uiszczać na PPK. Warto przeanalizować i zapoznać się z zasadami i wysokością części opłaty uiszczanej przez pracodawcę i przez pracownika.

Czy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o zasadach PPK?

Do procesu wyboru PPK powinni być włączeni pracownicy. Warto też pomyśleć, mimo, że ustawodawca nie nakłada takiego obowiązku na pracodawcę, o przeprowadzeniu akcji informującej o PPK dla pracowników, tak by byli świadomi jak będzie przebiegał proces oraz jakie są ich prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w PPK.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Ustawowy harmonogram

Harmonogram włączania poszczególnych kategorii podmiotów przewidziany jest w art. 134 ust. 1 ustawy PPK. W 2019 roku PPK zobowiązaniu byli wdrożyć najwięksi pracodawcy, natomiast poczynając od początku roku 2020 harmonogram wygląda on następująco:

 • od 1 stycznia 2020 r. do 11 maja 2020 r. objęcie programem firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników
 • 04.2020 r. termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • 05. 2020 r. termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • od 1 lipca 2020 r. do 10 listopada 2020 r. objęcie programem firm zatrudniających od 20 do 49 pracowników
 • 10.2020 r. termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • 11.2020 r. termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • od 1 stycznia 2021 r. do 10 maja 2021 r. objęcie programem pozostałych przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych
 • 03.2011 r. termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla sektora publicznego
 • 04.2021 r. termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK dla przedsiębiorstw
 • 04.2021 r. termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla sektora publicznego
 • 05.2021 r. termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla przedsiębiorstw

Odstępstwem względem powyższych terminów jest możliwość przystąpienia przez podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej w terminie, w którym przystępuje największy podmiot z grupy (tj. podmiot z największą liczbą osób zatrudnionych).

Podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych niezależnie od liczby zatrudnianych osób stosują ustawę PPK od 1 stycznia 2021 roku.

Zapisz się na newsletter

 

Podobne artykuły