5 czerwca 2021

Prosta Spółka Akcyjna – co warto o niej wiedzieć w 2021?

Adwokat, partner zarządzający. Kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF.


Prosta Spółka Akcyjna, tak wyczekiwana przez młodych, przedsiębiorczych właścicieli startupów znowu znika na horyzoncie, ze względu na opóźnienia natury teleinformatycznej. Korzystając z tej okazji warto przypomnieć sobie, czym taka naprawdę jest PSA – spółka, która w dużym uproszczeniu stanowi “odchudzoną” wersję spółki akcyjnej.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021 roku?

Złe wieści dla przedsiębiorczych Polaków. Planowany na 1 marca 2021 roku termin wejścia do porządku prawnego nowego typu spółki jaką jest właśnie Prosta Spółka Akcyjna po raz kolejny ulega przesunięciu…prawdopodobnie na 1 lipca 2021 roku. Przyczyną tej sytuacji są przedłużające się prace nad elektronizacją postępowania rejestrowego. Nie ma jeszcze opracowanego harmonogramu wdrażania nowego eKRS. Szkoda również, że Ministerstwo Sprawiedliwości przy budowie tego systemu nie wykorzystuje innowacyjnego sposobu jakim jest blockchain.

Tym niemniej warto już teraz wiedzieć czym będzie Prosta spółka akcyjna.

PSA – Spółka, o której warto wiedzieć więcej

Jako cel wprowadzenia do przepisów kodeksu spółek handlowych bytu jakim jest Prosta Spółka Akcyjna wskazuje się przede wszystkim wsparcie rozwoju startupów w Polsce oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Niniejszy wpis ma na celu przybliżenie Wam, drodzy czytelnicy od strony praktycznej informacje o tym co czyni ją innowacyjną na tle dotychczas znanych spółek. Poniżej przedstawiono najbardziej istotne cechy tej spółki, a w załączeniu tabelaryczne porównanie jej z innymi dotychczas najpopularniejszymi typami spółek: spółką z o.o. oraz spółką komandytową.

Prosta Spółka Akcyjna – co ją charakteryzuje:

 • Akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego; w związku z tym, wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki (rozwiązanie to sprzyja efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego; dla porównania w przypadku spółki z o.o. oraz ‘zwykłej’ spółki akcyjnej przedmiotem wkładu nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług),
 • Prosta Spółka Akcyjna pozwala na stworzenie kapitału akcyjnego, na który przeznacza się wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne; kapitał akcyjny powinien wynosić co najmniej 1 PLN (w przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego to 100.000,00 PLN),
 • umowa PSA powinna być zawarta w formie aktu notarialnego; ustawodawca dopuszcza jednak (w przeciwieństwie do regulacji dotyczących spółki akcyjnej) zawarcie umowy PSA przy wykorzystaniu wzorca umowy – wymaga to wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
 • akcje prostej spółki akcyjnej nie mają formy dokumentu, natomiast podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy; rejestr ten prowadzi notariusz albo podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych,
 • Prosta Spółka Akcyjna wymaga, aby zbycie lub obciążenie jej akcji zostało dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności; oznacza to, że możliwa będzie sprzedaż akcji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np.: przy wykorzystaniu e-maila,
 • w określonych w ustawie przypadkach na żądanie akcjonariusza sąd może orzec jego ustąpienie ze spółki; akcje posiadane przez akcjonariusza ustępującego podlegają wykupowi po cenie odpowiadającej wartości godziwej, ustalonej przez sąd na dzień doręczenia pozwu,
 • brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej (w spółce akcyjnej ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne); natomiast zamiast zarządu możliwe będzie ustanowienie rady dyrektorów, czyli organu posiadającego uprawnienia zarówno zarządu, jak i rady nadzorczej,
 • uchwały organów PSA (tj. zarządu, rady nadzorczej oraz rady dyrektorów) mogą być podejmowane na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane na walnym zgromadzeniu lub poza walnym zgromadzeniem na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; rozwiązanie to usprawni podejmowanie decyzji w spółce,
 • uproszczenie procedury emisji nowych akcji – emisja akcji nie stanowi zmiany umowy spółki, jeżeli następuje uchwałą akcjonariuszy podejmowaną na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną liczbę akcji i termin ich emisji,
 • uproszczenie procesu likwidacji prostej spółki akcyjnej – likwidatorzy ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji jednokrotnie, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od tej daty (w spółce akcyjnej istnieje natomiast wymóg dwukrotnego ogłoszenia w odstępie czasu nie dłuższym niż miesiąc oraz nie krótszym niż dwa tygodnie; co więcej, wierzyciele mają sześć miesięcy na roszczeń),
 • brak obowiązku przeprowadzenia likwidacji w razie przejęcia całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego), który ma obowiązek zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

Regulacje prawne dotyczące bytu jakim jest Prosta Spółka Akcyjna (PSA) zaczną obowiązywać od 01 marca 2020 roku. Wydaje się, że prosta spółka akcyjna jest instrumentem pożądanym z punktu widzenia współczesnej gospodarki, jednakże dokonanie całościowej oceny regulacji dotyczących PSA będzie możliwe dopiero po ich praktycznej weryfikacji w obrocie gospodarczym.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Porównanie rodzajów spółek z uwzględnieniem PSA

Jak Prosta Spółka Akcyjna ma się do spółki z o.o. oraz spółki komandytowej? Zachęcamy do zapoznania się z inną publikacją naszego blogu, w którym szerzej poruszyliśmy to zagadnienie.

Porównanie Typów Podmiotów – Różnice i Podobieństwa (POBIERZ)

Sprawdź również: przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły: