Skuteczna rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. – jedynego lub ostatniego

Jesteś jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o.? A może pozostali członkowie zarządu wcześniej przed Tobą zrezygnowali ze swojej funkcji pełnionej w zarządzie w spółce z o.o., a Ty również zamierzasz z niej zrezygnować? Zastanawiasz się, jak skutecznie złożyć rezygnację oraz komu powinieneś ją złożyć? Zapraszam do artykułu, w którym zostanie omówiona rezygnacja członka zarządu spółki z o.o. – jedynego lub ostatniego.

W spółce z o.o. zarząd może mieć skład jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku zarządu jednoosobowego spółki z o.o. pojawia się wątpliwość komu swoją rezygnację powinien złożyć jedyny członek zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego spółki z o.o. pojawia się zaś pytanie, w jaki sposób rezygnację powinien złożyć ostatni członek zarządu, aby została uznana za złożoną skutecznie.

Tryb złożenia rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu

Ustawodawca uregulował odmienny tryb złożenia rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki z o.o., w przypadku gdy żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony. Dla skuteczności złożenia rezygnacji wymagane jest zwołanie przez jedynego lub ostatniego członka zarządu zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Przykład – skutecznej rezygnacji jedynego członka zarządu z funkcji w zarządzie

Jan Nowak jest jedynym ze wspólników spółki z o.o., w której pełni jednocześnie funkcję jedynego członka zarządu. Z uwagi na problemy osobiste Jan Nowak nie ma możliwości pełnienia dłużej funkcji członka zarządu. W jaki sposób Jan Nowak powinien złożyć swoją rezygnację z funkcji członka zarządu, aby została uznana za skuteczną?

W powyższym przykładzie Jan Nowak jest jedynym członkiem zarządu. Wskutek złożenia rezygnacji przez Jana Nowaka z funkcji członka zarządu, żaden mandat nie będzie obsadzony w zarządzie. Przede wszystkim Jan Nowak powinien sprawdzić czy w umowie spółki z o.o. nie został inaczej uregulowany sposób złożenia rezygnacji. Jeżeli zapisy umowy nie regulują sposobu rezygnacji, to aby rezygnacja członka zarządu była skuteczna, Jan Nowak zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o swojej rezygnacji wszystkim wspólnikom spółki z o.o., jednocześnie zwołując zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

De facto taką rezygnację złoży również sam sobie, ale musi się to odbyć w formalizowany sposób opisany powyżej.

Opisany tryb złożenia rezygnacji będzie również aktualny, w przypadku składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu – zarządu wieloosobowego spółki z o.o.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że opisany tryb składania rezygnacji nie będzie miał zastosowania w przypadku spółki jednoosobowej, w której jedyny członek zarządu, jest również jedynym wspólnikiem spółki z o.o. W tej sytuacji, dla oświadczenia o rezygnacji składanej przez jedynego członka zarządu, wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego, zgodnie z art. 210 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.).

Zwołanie zgromadzenia wspólników – oświadczenie o złożeniu rezygnacji

Jak wskazano powyżej, gdy w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 202 § 6 k.s.h). Kto jest zatem adresatem składanej rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki z o.o.? Adresatem rezygnacji są wszyscy wspólnicy spółki z o.o.

Jednocześnie wraz ze składaną rezygnacją jedyny lub ostatni członek zarządu spółki z o.o., zobowiązany jest zwołać zgromadzenie wspólników. Zwołanie zgromadzenia wspólników odbywa się trybie formalnym (art. 238 k.s.h.). Natomiast zaproszenia do wspólników na zgromadzenie wspólników powinny zostać wysłane przez jedynego lub ostatniego członka zarządu, co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, ewentualnie za pośrednictwem korespondencji mailowej o ile wspólnicy wyrazili uprzednio w formie pisemnej zgodę na taką formę zawiadamiania.

Przyjmuje się, że okres dwutygodniowy pomiędzy złożonym oświadczeniem woli przez jedynego lub ostatniego członka zarządu o rezygnacji z funkcji pełnionej w zarządzie, a wyznaczonym terminem zgromadzenia wspólników, jest terminem odpowiednim dla wspólników na znalezienie nowego kandydata, który zostanie powołany na członka zarządu na zgromadzeniu wspólników.

Warunki formalne zaproszenia na zgromadzenie wspólników

Zaproszenie na zgromadzenie wspólników wysyłane przez jedynego lub ostatniego członka zarządu powinno zawierać przede wszystkim oświadczenie o rezygnacji członka zarządu wraz z określeniem terminu, w którym rezygnacja stanie się skuteczna. Mandat jedynego lub ostatniego członka zarządu nie może jednak wygasnąć wcześniej niż dzień po terminie zwołanego zgromadzenia wspólników, na którym wspólnicy wybiorą nowy zarząd spółki z o.o. Zaproszenie powinno spełniać również wymagania formalne określone w art. 238 § 2 k.s.h., to jest:

  • termin zwołanego zgromadzenia wspólników wraz z godziną zgromadzenia,
  • miejsce zgromadzenia wspólników (w tym miejscu należy odesłać do zapisów umowy spółki z o.o.),
  • porządek obrad zgromadzenia wspólników.

Minimalnym wymogiem treści porządku obrad zgromadzenia wspólników zwoływanego przez jedynego lub ostatniego członka zarządu jest powołanie nowego członka zarządu.

Brak powołania członka zarządu, brak zgromadzenia wspólników

A co w przypadku, gdy wspólnicy nie powołają nowego członka zarządu na zgromadzeniu wspólników lub zwołane zgromadzenie wspólników przez członka zarządu nie odbędzie się?

Gdy na zgromadzeniu wspólników zwołanym przez jedynego lub ostatniego członka zarządu wskutek złożonej przez niego rezygnacji wspólnicy nie powołają nowego zarządu, jak również w przypadku gdy zgromadzenie wspólników w ogóle się nie odbędzie, to złożona rezygnacja jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki z o.o. będzie skuteczna, co do zasady dzień po terminie zwołanego zgromadzenia wspólników lub w dacie późniejszej wskazanej przez członka zarządu w oświadczeniu o rezygnacji.

Rezygnacja członka zarządu – wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu wskutek złożonej rezygnacji, nie powinno nastąpić wcześniej niż w dacie złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie członka zarządu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: KRS) spółki z o.o. W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odrzucony przez sąd rejestrowy, z uwagi na brak legitymacji członka zarządu do złożenia wniosku z powodu utraty uprawnienia do reprezentacji podmiotu. Wniosek może również złożyć pełnomocnik procesowy. Jednakże w przypadku wygaśnięcia mandatu członka zarządu pomimo, iż pełnomocnik zostanie prawidłowo umocowany do dokonania czynność przed sądem, to z uwagi na braki występujące w organie spółki uniemożliwiające jej prawidłowe działanie, podmiot zostanie wezwany przez sąd rejestrowy do uzupełnienia braków w zarządzie, pod rygorem odrzucenia wniosku.

Przykład  skutecznego wykreślenia z KRS jedynego członka zarządu po jego rezygnacji z funkcji

Jan Nowak pełni funkcję jedynego członka zarządu w spółce z o.o. Z uwagi na chęć rezygnacji z tej funkcji, zwołał zgromadzenie wspólników z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego składu zarządu, o czym powiadomił wszystkich wspólników spółki. Jednocześnie w swoim oświadczeniu o rezygnacji zastrzegł, że wywiera ono skutki prawne po upływie miesiąca od daty odbycia zgromadzenia wspólników i wskazał konkretną datę, z którą termin ten upływa.

W ten sposób zakładając, że wniosek o wykreślenie Jana Nowaka – dotychczasowego członka zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego dla tej spółki zostanie prawidłowo złożony niezwłocznie po odbyciu zgromadzenia wspólników, Jan Nowak zostanie wykreślony z KRS, pomimo braku powołania nowego składu osobowego zarządu.

W przypadku nieuzupełnienia przez spółkę z o.o. braków w zarządzie, sąd rejestrowy na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: KRSU) rozpocznie postępowanie o dokonanie z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Jednocześnie sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające, w celu zmobilizowania wspólników spółki z o.o. do powołania nowego organu reprezentacji, pod rygorem nałożenia na wspólników grzywny w wysokości do 15.000,00 zł (24 ust. 1a KRSU).

Niezależnie jednak od powyższego, wpis sądu rejestrowego w przedmiocie wykreślenia członka zarządu z rejestru przedsiębiorców KRS dla spółki z funkcji pełnionej w zarządzie ma charakter deklaratoryjny, więc złożona rezygnacja przez członka zarządu będzie skuteczna, nawet jeśli w rejestrze przedsiębiorców KRS nadal będzie widnieć dotychczasowy członek zarządu. 

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Podsumowanie

Opisana powyżej procedura potwierdza, że rezygnacja jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki z o.o. jest bardziej złożona, niż w przypadku rezygnacji składanej przez jednego z członków zarządu – zarządu wieloosobowego spółki z o.o. Niezłożenie skutecznej rezygnacji przez jedynego lub ostatniego członka zarządu spółki z o.o. może spowodować to, iż członek zarządu będąc w przekonaniu, że nie pełni już funkcji w zarządzie, wciąż będzie odpowiadać za zaciągnięte zobowiązania przez spółkę z o.o.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły