Skutki podatkowe udziału w akcjach charytatywnych w ramach prowadzonej działalności

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym wielu przedsiębiorców decyduje się zaangażować w pomoc charytatywną. Coraz to większym powodzeniem cieszy się projekt społeczny „Szlachetna Paczka”, w ramach którego wolontariusze poszukują potrzebujących pomocy rodzin, a darczyńcy udzielają im pomocy poprzez skompletowanie paczki zawierającej najpotrzebniejsze danej rodzinie przedmioty.  Przedsiębiorcy, chcąc pokazać swoje społeczne zaangażowanie, coraz chętniej biorą udział w temu podobnych akcjach charytatywnych. O ile idea jest szlachetna i godna pochwały, nie można zapominać o jej prawnych aspektach, w tym skutkach podatkowych, które uczestnictwo w takich akcjach wywołuje.

Podatek dochodowy oraz podatek od spadków i darowizn

Odliczyć od dochodu można jedynie darowizny, które przekazane są na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. organizacje pożytku publicznego, domy opieki, domy dziecka etc. do wysokości łącznie nieprzekraczającej 10% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych oraz nieprzekraczającej 6% dochodu w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych. Na darczyńcy dokonującemu takiego odliczenia ciąży wówczas obowiązek wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych identyfikujących podmiot, na rzecz którego dokonana została darowizna. Niezbędne jest również udokumentowanie wysokości darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (w przypadku darowizny pieniężnej) albo posiadanie przez darczyńcę dokumentu, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku darowizny rzeczowej) – najczęściej będzie to po prostu umowa darowizny.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Jeżeli darowizna zostaje dokonana na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik ma więc możliwość odliczenia kwoty darowizny od dochodu na powyższych zasadach. Przekazanie darowizny bezpośrednio na rzecz osoby fizycznej jest o tyle dla podatnika problematyczne, że nie korzysta z wspomnianego odliczenia. Obowiązek podatkowy spoczywa wtedy na obdarowanym. Jeżeli jednak przekażemy kwotę do 4902 zł, obdarowany będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeżeli jest to pierwsza dokonana na rzecz danej osoby darowizna w ciągu pięciu lat poprzedzających rok jej dokonania.

Podatek od towarów i usług

Darowizna podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki:

– podatnik darowuje towary należące do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem,

– przedmiotem darowizny nie są drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości lub próbki,

– podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy zakupie darowanych towarów w całości lub w części.

Kwestię podatku VAT w kontekście nieodpłatnego przekazania na cele charytatywne wielokrotnie rozpatrywali Naczelnicy Urzędów Skarbowych w wydawanych interpretacjach. Najczęściej prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym darczyńcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary te są zakupywane w innym celu niż wykonywanie opodatkowanej działalności produkcyjnej, będącej przedmiotem działalności wnioskodawcy. Takie stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1279/13-4/KG): „Wnioskodawca przekazuje w formie darowizny towary nabywane z zamiarem przekazania ich w formie darowizny. Zatem już w momencie zakupu Wnioskodawca wie, że towar ten zostanie od razu przeznaczony w celu darowania go instytucji, na podstawie umowy darowizny. Oznacza to, że towary te nie zostają zakupione na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą.”

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Podsumowanie

Angażując się we wszelkie akcje charytatywne, pamiętajmy więc o dopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Często, przy dochowaniu pewnych formalności możemy uniknąć obciążenia podatkiem, ofiarowując przy tym pomoc potrzebującym.

Zapisz się na newsletter

Sprawdź jeszcze: https://kzlegal.pl/aukcja-charytatywna-czy-na-pewno-darowizna/

Podobne artykuły