OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zarządzanie i ochrona danych osobowych

W świecie, gdzie ochrona danych osobowych jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale i kluczowym oczekiwaniem klientów, partnerów biznesowych, kontrahentów musisz zadbać o bezpieczeństwo tych informacji.

Z nami nie będziesz zgłębiać skomplikowanych regulacji – zadbamy o zabezpieczenie Twojej firmy od strony prawnej, pozwalając Tobie skupić się na rozwijaniu swojej organizacji. Nasze usługi dostosowane są do najnowszych wymagań prawnych, w tym przepisów RODO.

Ochrona danych osobowych - KZ Legal

w czym pomożemy

Zabezpiecz swoje dane zgodnie z RODO: pełna ochrona i zgodność

Ochrona danych osobowych - KZ Legal

Dane osobowe stały się jednym z najcenniejszych zasobów w świecie biznesu. Ich ochrona przekłada się bezpośrednio na reputację i zaufanie, jakim obdarzają Cię klienci. Przedsiębiorcy powinni postrzegać RODO nie tylko jako wymóg prawny, ale jako szansę na wyróżnienie się na rynku przez demonstrację odpowiedzialności i profesjonalizmu w zarządzaniu informacjami. Zobacz jak dobrze zbudować relację z kancelarią prawną, która ustawi proces zabezpieczenia prawnego ochrony przechowywanych przez Ciebie danych.

Zrozumienie specyfiki działalności

Każda firma jest unikatowa – od modelu biznesowego, przez świadczone usługi, po wewnętrzne procesy. Dlatego tak ważne jest, aby podejście do ochrony danych osobowych było dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności. Współpracując z KZ Legal możesz być pewien , że stawiamy na zrozumienie twojej firmy.

Analiza i optymalizacja procesów

Skuteczna ochrona danych osobowych zaczyna się od dogłębnej analizy wewnętrznej dokumentacji i procesów przetwarzania danych. Nasi specjaliści mogą sprawdzić polityki prywatności, umowy handlowe, dokumentację pracowniczą i inne kluczowe elementy, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i zaproponować zmiany, które wzmocnią bezpieczeństwo danych.

Technologia IT i Działania Marketingowe

Nowoczesne biznesy nie mogą funkcjonować bez wsparcia technologii IT, a działania marketingowe często opierają się na przetwarzaniu danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, aby ocena zgodności z RODO uwzględniała także te aspekty, minimalizując ryzyko naruszeń i zwiększając bezpieczeństwo.

Szkolenia Pracowników

Edukacja i świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne do minimalizowania ryzyka naruszeń. Regularne szkolenia nie tylko podnoszą kompetencje personelu, ale także budują pozytywny wizerunek firmy jako miejsca, które stawia na profesjonalizm i bezpieczeństwo informacji. Możesz liczyć tu na nasze wsparcie.

Cykliczne raporty i rekomendacje

Stała współpraca z naszą kancelarią prawną zapewni Ci, że będziemy na bieżąco monitorować i dostosowywać stworzone procesy i dokumentację do zmieniających się regulacji oraz najlepszych praktyk. Dzięki temu unikniesz ryzyka braku dostosowania Twoich procesów do aktualnych regulacji.

w czym pomożemy

Kompleksowe usługi ochrony danych osobowych

Nasze usługi w zakresie ochrony danych zapewniają pełną zgodność z przepisami oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami, umożliwiając skuteczne zarządzanie informacjami w bezpieczny sposób. Oferujemy kompleksowe wsparcie, od audytów i polityk bezpieczeństwa, przez szkolenia, po pomoc w sytuacjach kryzysowych i reprezentację prawna.

Audyt zgodności z RODO

Przeprowadzenie audytów zgodności z RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych

Polityki i procedury ochrony danych

Opracowanie i wdrożenie polityk ochrony danych i procedur bezpieczeństwa informacji

Ochrona danych osobowych - KZ Legał

Szkolenia z ochrony danych dla pracowników

Szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, podnoszą ich świadomość i kompetencje w zakresie przestrzegania przepisów.

Reagowanie na naruszenia danych

Wsparcie w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych oraz w komunikacji z organami nadzorczymi

Bezpieczeństwo międzynarodowych transferów danych

Doradztwo w zakresie międzynarodowych transferów danych oraz stosowania odpowiednich mechanizmów ochrony

Reprezentacja przed organami nadzorczymi

Reprezentacja w postępowaniach przed organami nadzorczymi. Dbamy o ochronę Państwa interesów i zapewnienie zgodności z przepisami.

WSPÓŁPRACA

Jak wygląda plan współpracy

Nasz proces współpracy zaprojektowaliśmy, tak aby zapewnić kompleksowe i efektywne zarządzanie ochroną danych w Twojej organizacji:

1

Analiza potrzeb

Podczas pierwszego spotkania zrozumiemy specyfikę Twojej działalności oraz identyfikujemy kluczowe obszary ryzyka i potrzeby związane z ochroną danych.

2

Oferta, plan współpracy

Na podstawie zebranej wiedzy, przedstawimy indywidualnie dopasowaną ofertę, wskazując konkretne kroki do realizacji oraz harmonogram działań.

3

Realizacja i monitoring

W zależności od wybranego modelu współpracy, przystępujemy do implementacji zaplanowanych działań, od audytu po wdrożenie polityk i szkoleń.


Po wdrożeniu, oferujemy ciągłe wsparcie w monitorowaniu systemów ochrony danych i dostosowaniu ich do zmieniających się przepisów oraz potrzeb biznesowych.

4

Gwarancja KZ LEGAL

Z nami możesz liczyć na:

 • Szybkość reakcji i elastyczność w działaniu, dostosowując się do potrzeb i wymagań Twojej firmy.
 • Praktyczne i skuteczne rozwiązania, które wspierają rozwój Twojego biznesu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.
 • Proaktywność w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wdrażaniu prewencyjnych środków ochrony.
 • Transparentność w komunikacji i jasne przedstawianie opcji oraz ryzyka.

Zabezpiecz dane przetwarzane
w Twojej firmie

Zwiększ bezpieczeństwo danych osobowych, bądź spokojny, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Umów się na konsultację z naszym ekspertem.

OPINIE

Referencje klientów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy przedsiębiorca musi wdrożyć RODO?

Przepisy RODO obowiązują wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają dane osobowe. Nie ma zatem znaczenia ich wielkość czy forma prowadzonej działalności. Bez znaczenia pozostaje również to, czyje dane osobowe są przetwarzane oraz w jaki sposób. Każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe jest ich administratorem i ma obowiązek stosowania RODO.

RODO nie wymienia enumeratywnie dokumentów, które powinien posiadać każdy administrator danych osobowych, gwarantujących zgodność z przepisami prawa, co jednak nie oznacza, że takich dokumentów mieć nie musi. Należy mieć bowiem na względzie wyrażoną w RODO zasadę rozliczalności, zgodnie z którą administrator musi być w stanie wykazać przed organem nadzorczym, że przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Aby działać zgodnie z powyższą zasadą powinien zatem wprowadzić odpowiednie procedury i dokumenty związane z przetwarzaniem danych, które nie będą identyczne dla każdego administratora danych, lecz będą się różnić w zależności m.in. od struktury, organizacji wewnętrznej czy przedmiotu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.

Na czym polega obowiązek informacyjny, o którym mowa odpowiednio w art. 13 i 14 RODO?

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO polega na przekazaniu przez administratora podczas pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej następujących informacji:

 • swojej tożsamości i danych kontaktowych,
 • danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (o ile został wyznaczony),
 • celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
 • informacji o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców,
 • informacji o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (o ile dotyczy),
 • okresu, przez który dane będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
 • jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – informacji o prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą — informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • praw przysługujących podmiotom danych,
 • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą zobowiązana jest do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Jeżeli natomiast dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby fizycznej, lecz z innego źródła, w takim wypadku administrator zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny zawierający ww. informacje, z wyjątkiem informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą zobowiązana jest do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych, oraz dodatkowo wskazać źródło pochodzenia tych danych oraz kategorie odnośnych danych osobowych (art. 14 RODO).

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą obowiązek ten musi być spełniony w następującym czasie:

 1. w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych — najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
 2. jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z tą osobą – najpóźniej przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą;
 3. jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
Jakie obowiązki prawne wynikające z RODO należy wypełnić w sytuacji, gdy w firmie dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych?

W pierwszej kolejności należy ustalić jaki jest rozmiar naruszenia ochrony danych osobowych. Jeżeli jest mało prawdopodobne, by naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych nie jest konieczne zgłoszenie naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli prawdopodobieństwo jest większe niż małe, administrator powinien bez zbędnej zwłoki, w miarę możliwości nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić ten fakt organowi nadzorczemu. Jeśli administrator wie, że we wskazanym terminie nie zdąży ustalić wszelkich okoliczności i informacji niezbędnych do dokonania zgłoszenia nie powinien zwlekać ze zgłoszeniem do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy, lecz zrobić zgłoszenie częściowe, które następnie uzupełni w miarę prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jeżeli z przeprowadzonej przez administratora analizy będzie wynikać, że naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych administrator poza zgłoszeniem do UODO powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o naruszeniu wszystkie osoby, których ono dotyczy. W takim zawiadomieniu administrator powinien w prosty sposób opisać charakter naruszenia, podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub dane punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji o zdarzeniu, wymienić możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych, a także określić podjęte lub proponowane środki w celu zaradzenia powstałemu naruszeniu.

Ponadto, administrator ma obowiązek udokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych bez względu czy zostały głoszone do UODO czy też nie, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Powinien w tym celu prowadzić stosowny rejestr.

FAQ Ochrona danych osobowych - KZ Legal

BLOG

Skorzystaj z naszej wiedzy

Ustawa o sygnalistach - wszystko co musisz wiedzieć
Ustawa o sygnalistach – wszystko co musisz wiedzieć
Polska ustawa o sygnalistach – kiedy nastąpi wdrożenie unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […]
Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę zgodnie z prawem
Wykorzystanie wizerunku pracownika przez pracodawcę zgodnie z prawem
Publikowanie zdjęć pracowników na stronie internetowej pracodawcy, na jego profilu w mediach społecznościowych, broszurach informacyjnych, […]
Obsługa prawna- jak znaleźć kancelarię do stałej współpracy?
Obsługa prawna- jak znaleźć kancelarię do stałej współpracy?
Jesteś przedsiębiorcą, który potrzebuje na co dzień  wsparcia prawnego w prowadzeniu swojego biznesu. Stajesz przed […]
Administrator Danych Osobowych: Korespondencja z UODO w 6 krokach
Administrator Danych Osobowych: Korespondencja z UODO w 6 krokach
Jako administrator danych osobowych prędzej czy później możesz otrzymać korespondencję z Urzędu Ochrony Danych Osobowych […]
Postrzeganie RODO z uwzględnieniem przepisów o zatrudnieniu pracowników
Postrzeganie RODO z uwzględnieniem przepisów o zatrudnieniu pracowników
Dnia 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych. I choć wielu […]
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a RODO
Legalne przetwarzanie danych osobowych kojarzone jest przede wszystkim z uzyskiwaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych […]
Krzemień Zaliwska Sygnet

Subskrybujesz nasz newsletter? Bądź na bieżąco!

Z myślą o Tobie stworzyliśmy bazę wiedzy – blog oraz kanał TV o przewrotnej nazwie nawiązującej do typowej odpowiedzi prawnika – TO ZALEŻY.
Dzięki subskrypcji newslettera otrzymasz cenną wiedzę prosto do swojej skrzynki.

  Logotyp Krzemień Zaliwska