Spółka estońska a przepisy o CFC (Controlled Foreign Company)

Coraz powszechniejszym staje się rejestrowanie działalności gospodarczej przez polskich obywateli za granicą. Warto rozważyć w jakim kraju założyć np. spółkę generującą dochody, pod kątem implikacji podatkowych. Nie zawsze bowiem dochody uzyskiwane za granicą będą korzystały z dobrodziejstwa korzystniejszych „zagranicznych” przepisów podatkowych. Może się okazać, że dochody uzyskiwane za granicą i tak będą opodatkowane w Polsce. W tym kontekście niniejszy wpis zawiera rozważania na temat spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Republice Estońskiej (spółka estońska).

Różnice w regulacjach

  • Zgodnie z regulacjami obowiązującymi na terytorium Republiki Estońskiej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa estońskiego jest osobą prawną oraz posiada status rezydenta podatkowego.
  • Stawka podatku dochodowego, który w Estonii wynosi 20% jest wyższa niż w Polsce.
  • Różnica pomiędzy regulacjami polskimi a estońskimi polega na tym, że dochód spółki estońskiej podlega opodatkowaniu w momencie jego dystrybucji do udziałowców, nie zaś jak w Polsce w momencie powstania.
  • Dystrybucją dochodu wg prawa estońskiego, jest m.in. wypłata dywidendy, umorzenie udziałów, wniesienie wkładów do spółki, a także wszelkiego rodzaju pożyczki udzielone spółce na rzecz jej udziałowców.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Controlled Foreign Company (CFC)

Zagraniczne spółki kontrolowane to określenie używane w kontekście przepisów, które przewidują obowiązek uwzględniania w podstawie opodatkowania u krajowego rezydenta podatkowego (osoby fizycznej oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów uzyskiwanych przez kontrolowany podmiot zagraniczny z miejscem siedziby lub zarządu w kraju o niższym poziomie opodatkowania niż obowiązujący w państwie rezydencji tego rezydenta.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie uległy polskie przepisy podatkowe w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dalej („CIT”) oraz od podatku dochodowego od osób fizycznych dalej („PIT”), m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych.

Możliwość nałożenia na podatnika obowiązku zapłaty podatku od dochodów jego spółki zagranicznej, zależy od ziszczenia się szeregu przesłanek określonych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednym ze źródeł przychodów jest w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Stosowanie przepisów o CFC

W celu ustalenia konieczności stosowania przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej, w pierwszej kolejności należy rozważyć czy dany pomiot powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z powyższym przepisem, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

1)    zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo

2)    zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3)    zagraniczna spółka spełnia łącznie następujące warunki:

  1. a) w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów w kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub ponad 50% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach
  2. b) co najmniej 33% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi: z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów (akcji), z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma
  3. c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę jest niższy niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiada nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w kapitale spółki zagranicznej. (Udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 33% jej przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, ze zbycia udziałów (akcji), z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, z transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku, gdy spółka nie wytwarza w związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma (przychody o charakterze pasywnym).

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe niż równica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu.

Podsumowanie

Republika Estonii nie została wymieniona w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli spółka estońska spełnia 3 powyższe warunki to nie zostanie uznana za zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ uzyskane przez Spółkę mającą siedzibę w Republice Estonii dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem według stawki 20%, tj. nie niższym niż różnica między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby spółka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby lub zarządu i podatek faktycznie zapłacony nie podlega zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły