Spółka komandytowa w 2024 roku- czy warto prowadzić działalność gospodarczą w tej formie?

W obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności, wielu przedsiębiorców w 2024 roku zmaga się z trudnościami w utrzymaniu swoich dotychczasowych dochodów, a myślenie o rozwoju działalności staje się jeszcze większym wyzwaniem. Poszukiwanie skutecznych metod optymalizacji podatkowej staje się więc priorytetem, aby móc utrzymać konkurencyjność i rentowność na rynku. Jednym z rozwiązań, które budzi zainteresowanie wśród małych przedsiębiorców, jak i większych podmiotów jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej. Spółka komandytowa – czy to się opłaca?

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

  1. Czy możliwa jest efektywna stawka opodatkowania w spółce komandytowej?
  2. W jaki sposób obliczyć i opodatkować wypłatę zysku komplementariusza i komandytariusza?
  3. Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Spółka komandytowa a CIT

Od 2021 roku spółka komandytowa, pomimo że jest klasyfikowana jako spółka osobowa, podlega opodatkowaniu na zasadach obowiązujących spółki kapitałowe, czyli podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W efekcie, wypłata zysków z takiej spółki na rzecz jej wspólników prowadzi do podwójnego opodatkowania, o czym pisaliśmy w artykule „CIT w spółce komandytowej – konsekwencje praktyczne”.

Przypominając, po pierwsze, spółka komandytowa jest zobowiązana do zapłaty CIT w wysokości 19%, jeżeli jej roczne przychody przekraczają 2 miliony euro w skali roku. W przypadku, gdy spółka komandytowa będzie mogła zostać uznana za tzw. małego podatnika, stawka CIT wyniesie 9%. Następnie, gdy dochód jest wypłacany wspólnikom spółki komandytowej, podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 19% lub w przypadku wspólników osób prawnych – podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości odpowiednio 9% lub 19 %.

W praktyce jednak obliczenie podatku od zysków wypłacanych przez spółki komandytowe ich wspólnikom uzależnione jest przede wszystkim od statusu wspólnika, tj. od tego czy są oni komplementariuszami, czy komandytariuszami oraz czy są to osoby fizyczne, czy też osoby prawne.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Opodatkowanie komplementariusza

W przypadku komplementariusza ma on możliwość skorzystania z tzw. mechanizmu odliczenia. W praktyce polega on na możliwości dokonania przez komplementariusza pomniejszenia należnego od dywidendy podatku o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że spółka wypracowała roczny zysk w wysokości 300.000 zł. W związku z tym, że spółka korzysta z preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9%, spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 27.000 zł (300.000 x 9%). Do podziału między wspólników (komplementariusza i komandytariusza) pozostanie zysk w wysokości 273.000 zł (300.000 – 27.000). Udział komplementariusza w zysku spółki wynosi 90%, tym samym zysk należny komplementariuszowi wyniesie 245.700 zł (90% x 273.000). Komplementariusz powinien zapłacić od otrzymanego zysku 19% podatku, tj. kwotę 46.683 (245.700 x 19%), przy czym po skorzystaniu z tzw. mechanizmu odliczenia, podatek należny do zapłaty przez komplementariusza po odliczeniu podatku zapłaconego przez Spółkę wyniesie 22.383 (46.683-24.300 przy czym kwota 24.300 to kwota, którą komplementariusz może odliczyć, tj. 27.000 (podatek należny od spółki) x 90% (udział w zysku).

Wobec powyższego, efektywna stawka opodatkowania komplementariusza może wynieść ok. 17%.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Opodatkowanie komandytariusza

Komandytariusz nie jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej.

W przypadku osób fizycznych będących komandytariuszami, komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia od podatku w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej,  nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie. Oznacza, to że wypłata zysku na rzecz komandytariusza przekraczająca 120.000 zł w skali roku jest podwójnie opodatkowana.

Dlaczego warto założyć spółkę komandytową?

Do zalet spółki komandytowej możemy zaliczyć:

  1. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się do wysokości sumy komandytowej, zaś komplementariusz ponosi odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
  2. Komplementariuszem spółki może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, co wyklucza osobistą odpowiedzialność osób fizycznych,
  3. Brak wymogu minimalnego kapitału zakładowego,
  4. W przeciwieństwie do spółki z o.o. nie ma limitu wypłaty zaliczek na poczet zysku spółki w trakcie roku,
  5. Składka zdrowotna ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że nie jest liczona od dochodów wspólnika. Podstawą do ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru) dla komandytariuszy i komplementariuszy spółki komandytowej stanowi wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 4. kwartale roku poprzedniego (w 2023 r. składka wyniosła 626,93 zł, w 2024 r. składka wynosi  699,11 zł),
  6. Spółka komandytowa może skorzystać z Estońskiego CIT, którego główną zaletą jest możliwość odroczenia płatności podatku dochodowego, aż do momentu wypłaty zysku ze spółki,
  7. Wspólnicy spółki komandytowej mają dużą swobodę w kształtowaniu postanowień umowy spółki.
Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Spółka komandytowa – podsumowanie

Obecnie spółka komandytowa może nadal stanowić optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Niemniej jednak, przed podjęciem decyzji o jej założeniu, istotne jest zrozumienie zasad funkcjonowania struktury spółki komandytowej, jak i związanych z nią ryzyk, w szczególności w kontekście przepisów podatkowych.  W związku z tym, skorzystanie z profesjonalnego doradztwa prawnego jest często niezbędne dla osób rozważających utworzenie spółki komandytowej, aby móc maksymalnie wykorzystać jej zalety, jak również prowadzić biznes w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły