02. Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. – 5 legalnych sposobów

Prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?  Do niedawna pobierałeś wynagrodzenie z tytułu reprezentacji spółki jako członek Zarządu? A może jednocześnie miałeś/ miałaś własną działalność gospodarczą i cyklicznie wystawiałaś do spółki faktury VAT za świadczone na jej rzecz czynności w ramach indywidualnej działalności. Przeczytaj jak może działać legalna wypłata pieniędzy ze spółki z o.o..

Wiele rozwiązań przestało być atrakcyjne i bezpieczne. Od wynagrodzenia członka zarządu, spółka zobowiązana jest odprowadzić składkę zdrowotną. A wystawianie faktur VAT z własnej działalności gospodarczej do własnej spółki z o.o. spotyka się z coraz częstszymi kontrolami ze strony organów skarbowych i podważaniem zasadności takich faktur.

Zatem JAK może działać wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. bezpiecznie prawnie i korzystnie podatkowo?

System podatkowy się uszczelnia. Składki ZUS nakładane są na coraz szerszy wachlarz uzyskiwanych dochodów.

Wyjaśnię Ci na jakie pułapki uważać i w jaki sposób łączyć ze sobą rodzaje pobieranych ze spółki świadczeń – POZNAJ 5 sposobów

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

1. Dywidenda

Podstawowym sposobem pobierania wynagrodzenia ze spółki z o.o. jest wypłata udziału z jej zysku, czyli tzw. dywidendy. Aby jednak móc wypłacić sobie pieniądze trzeba spełnić kilka warunków.

  • Po pierwsze spółka musi odnotować zysk za ubiegły rok obrachunkowy.
  • Po drugie łączna wartość wypłacanej dywidendy nie może przekroczyć wartości zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych.

Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. – DYWIDENDY – Przykład

W 2021 roku spółka poniosła stratę w wysokości 200 tyś zł. W 2022 roku spółka odnotowała zysk pół miliona złotych. Do wypłaty na rzecz wspólników jest kwota 300 tyś zł (od zysku pół miliona zl z ubiegłego roku odejmujemy stratę 200 tyś zł z 2021 rok.)

  • Po trzecie wspólnicy muszą podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy. Konieczne jest zatem formalne podjęcie decyzji. Z pewnymi wyjątkami każdemu wspólnikowi należy się wypłata proporcjonalnie do jego udziału w kapitale zakładowym.

    Zamiast czekać do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrachunkowy, wspólnicy często korzystają na bieżąco z zysków spółki wypłacając sobie zaliczki. Wówczas jednak warunki takiej wypłaty są jeszcze bardziej rygorystyczne. Jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od początku bieżącego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd. Tę sumę należy pomniejszyć o niepokryte straty i udziały własne.Jak widzisz wypłata dywidendy czy zaliczki na poczet dywidendy wcale nie jest taka prosta.  A co z podatkami? Jeśli jesteś osobą fizyczną polskim rezydentem podatkowym to pobierane w ten sposób należności ze spółki podlegają zawsze podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu tzw. przychodów z kapitałach pieniężnych w zryczałtowanej wysokości 19%.

Czy to dużo? To zależy.

Biorąc pod uwagę, że poza tym podatkiem, spółka dodatkowo musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% lub 9% o ile przysługuje jej status małego podatnika, te wartości mogą być spore.

Załóżmy, że spółka z o.o. osiągnęła zysk w wysokości 500 tyś zł. Jest małym podatnikiem, tzn., że jej przychody =obroty z tytułu sprzedaży nie przekroczyły 2 mln euro w ubiegłym roku podatkowym. Spółka odprowadza 9%- owy podatek dochodowy. Jeśli dodamy do tego podatek dochodowy od wypłaconej na rzecz wspólnika dywidendy w wysokości 19%, całkowite efektywne obciążenie zysku wypracowanego przez spółkę wyniesie 26,29%. Jeśli spółka płaci 19% podatku dochodowego od osób prawnych, to ta wartość jest jeszcze wyższa i wynosi 34,39%.

Istnieje legalna możliwość uniknięcia obowiązku płatności tych podatków dochodowych. Spółka może zdecydować się na opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych powszechnie nazywanym CITem estońskim. Tyle tylko, że jego główne założenie jest takie, że podatki nie są należne o ile wspólnicy nie wypłacają sobie dywidendy.

Jeśli zaś wypłacają sobie dywidendę to wówczas efektywne łączne opodatkowanie wynosi 20 % lub 25%.

Przejście na CIT estoński nie zawsze się jednak każdemu opłaca i nie każdy może z niego skorzystać. Ale o tym w innych odcinku.

Z pewnością korzyścią pobierania ze spółki pieniędzy w formie dywidendy jest brak obciążenia takich wypłat składkami ZUS, w tym składką zdrowotną.

2. Wynagrodzenie dla członka zarządu spółki

Drugim ze sposobów wypłaty pieniędzy ze spółki jest wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w jej zarządzie. Niestety ta forma pobierania środków ze spółki od 2022 roku ma spore mankamenty.

  • Po pierwsze, pobierane w ten sposób dochody ze spółki podlegają progresywnemu podatkowi dochodowemu, inaczej nazywanemu skalą podatkową. Dochód do wysokości 120 tyś zł rocznie podlega opodatkowaniu w wysokości 12 %. Dochód przekraczający tę kwotę podlega opodatkowaniu tzw. drugim progiem – stawką 32 %. Dla osłody ustawodawca zdecydował się podwyższyć kwotę wolną od podatku do 30 tyś zł w skali roku.Objęcie tych dochodów podatkiem progresywnym powoduje, że dochody te sumują się ze wszystkimi innymi dochodami również podlegającymi podatkowi progresywnemu np. dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.Trzeba zatem uważać, aby suma wszystkich takich dochodów nie przekroczyła w skali roku 120 tyś zł, bo wówczas od nadwyżki trzeba będzie zapłacić wyższy 32 % podatek.Można jednak temu zaradzić.
    Jeśli jesteś w związku małżeńskim, pozostajesz w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, a twój współmałżonek nie osiąga znaczących dochodów objętych skalą podatkową, wówczas można zdecydować się na wspólne rozliczenie podatkowe ze współmałżonkiem. W takiej konfiguracji sumuje się dochody obydwojga małżonków, które do kwoty 240 tyś zł rocznie podlegają 12% skali podatkowej, zaś kwota wolna od podatku ulega podwojeniu do 60 tyś zł.
  • Drugim mankamentem pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o. jest konieczność odprowadzenia od tak uzyskiwanego dochodu 9% składki zdrowotnej.To powoduje, że łączne obciążenia podatkowo -zdrowotne od dochodu członka zarządu wynoszą 21 %. Czy to dużo? To zależy.

3. Powtarzające świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki

Trzecim ze sposobów pobierania środków pieniężnych ze spółki jest wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki.

Ten typ wynagrodzenia regulują przepisy kodeksu spółek handlowych. Aby pobierane w ten sposób dochody nie zostały zakwestionowane, konieczne jest spełnienia kilku wymogów.

Konieczny zapis w umowie spółki

Po pierwsze obowiązek świadczeń musi być uregulowany w umowie spółki. Nie wystarczy zatem np. uchwała wspólników nakładająca obowiązek świadczenia takich czynności.

Skonkretyzowany obowiązek świadczenia

 Po drugie, postanowienie w umowie spółki regulujące obowiązek świadczeń na rzecz spółki powinno być precyzyjnie opisane. Nie ma żadnych ograniczeń w rodzaju świadczeń, jednak ważne, aby nie stanowiły one świadczeń o charakterze zarządczym/reprezentacyjnym spółki.

Przykładowo mogą być to usługi księgowe, marketingowe lub szkoleniowe.

Ważne, również, aby te świadczenia niepieniężne były systematycznie wykonywane na rzecz spółki w określonej sekwencji czasowej, np. co miesiąc, raz na kwartał i co istotne MIAŁY CHARAKTER RZECZYWISTY. W przypadku ewentualnej kontroli skarbowej, trzeba będzie bowiem wykazać, że wymienione w umowie spółki świadczenia są faktycznie realizowane, a nie mają jedynie blankietowego charakteru.

Rynkowa wartość świadczeń

Po trzecie, wynagrodzenie za świadczenia powtarzalne na rzecz spółki nie powinno przewyższać cen lub stawek rynkowych przyjętych w obrocie gospodarczym. Spełnienie tego warunku nie jest oczywiste. Generalnie wysokość wynagrodzenia powinna mieć ekwiwalentny charakter w stosunku do realizowanych świadczeń.

Choć dochody osiągane w ten sposób również podlegają progresywnemu podatkowi dochodowemu, to jednak nie odprowadza się od nich składki zdrowotnej.

Nie można wykluczyć, że za jakiś czas być może ustawodawca będzie chciał również te dochody obciążyć składką zdrowotną. Na ten moment jednak dochody te do 120 tyś zł rocznie podlegają jedynie podatkowi dochodowemu 12%.

Przy osiąganiu w ten sposób dochodów ze spółki trzeba uważać, aby nie przekroczyć limitu zwolnienia przedmiotowego z VAT. Powyższy limit jest uregulowany w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. Zgodnie z jego brzmieniem „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

4. Świadczenie usług na rzecz spółki w ramach własnej JDG

Czwartym ze sposobów pobierania wypłat ze spółki z o.o. – chyba najbardziej powszechnym – jest świadczenie na jej rzecz usług w ramach własnej działalności gospodarczej.

Innym słowy wspólnik spółki z o.o. i często również pełniący funkcję Prezesa zarządu rejestruje jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której cyklicznie świadczy usługi na rzecz własnej spółki i wystawia z tego tytułu faktury VAT. Spółka z o.o. płacąc te faktury zalicza w swoje koszty podatkowe wartość netto faktur oraz obniża podatek należny VAT o naliczony podatek VAT.

Dopóki taka współpraca gospodarcza ma uzasadniony cel gospodarczy oraz opiera się na rynkowych zasadach, dopóty nie powinniśmy się obawiać kontroli ze strony organów podatkowych.

Niestety coraz częściej słyszy się o przypadkach, w których organy skarbowe kwestionują taką formę pobierania wypłat ze spółki. Szczególnie narażeni są przedsiębiorcy będący nie tylko wspólnikami, ale również są reprezentantami własnych spółek. W takiej sytuacji często muszą wyjaśniać organom skarbowym, dlaczego świadczą usługi na rzecz własnej spółki zoo za pośrednictwem działalności gospodarczej, zamiast świadczyć takie usługi jako prezes zarządu spółki.

Ten sposób korzystania z zysku spółki z o.o. jest szczególnie korzystny podatkowo w przypadku opodatkowania przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.  Im niższa stawka podatku tym większa korzyść podatkowa.

Załóżmy, że Pani Karolina jest większościowym wspólnikiem w spółce zoo i jednocześnie prezesem jej zarządu. Prowadzi również indywidualną działalność gospodarczą świadcząc na rzecz spółki usługi gastronomiczne z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%.

Poza zryczałtowanym podatkiem dochodowym konieczne jest odprowadzanie składek społecznych ZUS oraz składki zdrowotnej w zryczałtowanej wysokości.

Sumując należny podatek dochodowy oraz składki ZUS łączne ich obciążenie może okazać się dużo korzystniejszym rozwiązaniem niż pobieranie wypłat ze spółki w innych formach.

Oczywiście prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i świadcząc za jej pośrednictwem usługi na rzecz własnej spółki z o.o. można skorzystać z innych form rozliczeń podatkowych: np. według skali progresywnej lub w oparciu o podatek liniowy.

Każda z tych form ma swoje korzyści i wady. Należy wybrać tę, która będzie najkorzystniejsza w konkretnym indywidualnym przypadku.

5. Zawarcie przez wspólnika ramowej umowy na wykonanie dzieł na rzecz spółki

I ostatni piąty sposób pobierania środków ze spółki z o.o. to realizowanie na rzecz własnej spółki tzw. dzieł w oparciu o ramową umowę o wykonywanie dzieł.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której wspólnik wykonuje cyklicznie co miesiąc sesję fotograficzną, która następnie jest wykorzystywana na social media spółki w celu rozpowszechniania jej usług.

Każdorazowo wytyczne do sesji są określane przez spółkę, zaś wyniki sesji przekazywane są na rzecz spółki po jej realizacji.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło podlega zawsze progresywnemu podatkowi dochodowemu. Podobnie jak wynagrodzenie z tytułu reprezentacji spółki czy z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Dochód z tytułu wykonywania dzieł można rozliczać wspólnie z dochodami współmałżonka, o ile spełnia się przesłanki ustawowe.

Korzyścią jest to, że wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło nie podlega oskładkowaniu ZUS, ani nie jest obciążone składką zdrowotną.

Ryzykiem tej formy pobierania wynagrodzenia ze spółki jest możliwość zakwalifikowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych takiej ramowej umowy jako umowy zlecenia z konsekwencjami domagania się płatności składek wstecz z dodatkowymi odsetkami karnymi. Można to ryzyko zminimalizować, zawierając w umowie o dzieło stosowne postanowienia.

Krótko mówiąc

Istnieje 5 sposobów pobierania wypłat ze spółki z o.o. Każda z nich ma swoje zalety, ale również mankamenty. Znając warunki jakie należy spełnić, aby móc czerpać zyski z dochodów spółki z o.o., możesz bezpiecznie prawnie i korzystnie podatkowo wypłacać sobie środki pieniężne.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Odpowiednio zestawiając ze sobą kilka form wypłat możesz również uniknąć niepotrzebnych ryzyk.

Pamiętaj jednak, że sukcesem każdego rozwiązania jest zdrowy rozsądek i zachowanie złotego środka.

Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Podziel się komentarzami i napisz o czym chcesz więcej posłuchać.

Nie zapomnij o kolejnych odcinkach, zapisz się na newsletter – wyślemy ci przypomnienie

 

Wolisz posłuchać? Wybierz odcinek i kliknij

Polecane odcinki i wpisy: