04. PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SPÓŁKI- alternatywne sposoby

Tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie trzeba mówić, że bycie przedsiębiorcą to nie przywilej, ale coraz trudniejsze wyzwanie. Próżno oczekiwać ułatwień – skomplikowany system podatkowy, obowiązkowa składka zdrowotna liczona od wypracowanego dochodu lub przychodu. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i zastanowić się, czy nie warto zmienić formy prowadzonego biznesu. W odcinku przedstawiam alternatywne sposoby na przekształcenie JDG w Spółki.

W jednym z odcinków przedstawiłam Ci możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Jest to przekształcenie oparte na regulacji przepisów kodeksu spółek handlowych. Dziś opowiem Ci o alternatywnych formach przekształcenia, których finalnym produktem wcale nie musi być spółka z o.o.

Niewątpliwą zaletą tych metod jest dowolność wyboru docelowej spółki, w którą chce się przekształcić przedsiębiorca, a zatem może to być nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również spółki osobowe (np. spółka jawna, komandytowo-akcyjna), lub spółki kapitałowe, np. spółka akcyjna, czy innowacyjna Prosta spółka akcyjna

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

W praktyce, alternatywne metody przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej polegają na:

 1. wniesieniu całego przedsiębiorstwa przedsiębiorcy do nowej spółki.
 2. stopniowym wygaszania dotychczasowej działalności na rzecz nowo powstałej spółki.

WNIESIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO WKŁAD DO NOWO POWSTAŁEJ SPÓŁKI

Pierwszy sposób polega na wniesieniu do nowo powstałej dowolnej spółki przedsiębiorstwa dotychczasowego przedsiębiorcy.

Zacznijmy zatem od krótkiej definicji co Kodeks cywilny rozumie pod pojęciem przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników materialnych (urządzenia, maszyny, nieruchomości) oraz składników niematerialnych (koncesje, zezwolenia, decyzje administracyjne, know-how), które łącznie wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej.

Składniki te tworzą zorganizowaną całość posiadając określoną wartość. Mogą być zatem przedmiotem zawieranych transakcji handlowych. W takim właśnie rozumieniu, składniki te jako całość mogą zostać wniesione do nowo powstałej spółki w drodze jednej czynności prawnej jako wkład niepieniężny  zwany aportem.

W rezultacie dotychczasowy przedsiębiorca działając w formie jednoosobowej działalności gospodarczej staje się wspólnikiem nowej spółki, zaś wysokość jego wkładu, w braku odmiennych postanowień, stanowi odpowiednik wartości przenoszonego przedsiębiorstwa. 

JAK PRZEBIEGA PROCES REORGANIZACJI

Procedura przeniesienia przedsiębiorstwa na rzecz nowo powstałej spółki, wydaje się być dość intuicyjna. Należy jednak pamiętać o jej właściwościach istotnych z formalnego punktu widzenia.

Przekształcenie następuje z chwilą zawarcia umowy przeniesienia przedmiotu aportu do spółki. Umowa ta wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Dodatkowo, jeśli jednym ze składników wchodzących w skład działalności gospodarczej jest nieruchomość – dla jej przeniesienia konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Powyższa procedura, uwzględniając niezbędne do podjęcia czynności, trwa około jeden miesiąc.

Przy oszacowaniu niezbędnego czasu należy jednak uwzględnić:

 • konieczność przeprowadzenia audytu sytuacji majątkowej i podatkowej przenoszonego przedsiębiorstwa,
 • procedurę założenia nowej spółki,
 • następnie zaś rejestrację wszystkich zmian.

SYTUACJA SPÓŁKI PO PRZEKSZTAŁCENIU

O ile składniki majątku przedsiębiorcy jako całość przechodzą na nową spółkę, o tyle nie mamy do czynienia z tzw. sukcesją uniwersalną.

Innymi słowy spółka nie nabywa ogółu praw i obowiązków dotychczas przysługujących przedsiębiorcy, chyba, że od tej zasady przepisy szczególne przewidują wyjątki.

Przykładem braku sukcesji uniwersalnej są np. uzyskane przez przedsiębiorcę jednoosobowego w trakcie prowadzonej przez niego działalności zezwolenia, koncesje oraz inne decyzje administracyjne.

Po dokonaniu przekształcenia zasadniczo nie przechodzą one na spółkę, do której aportem zostało wniesione przedsiębiorstwo.

Po przekształceniu, niezbędne jest  ponowne wystąpienie o ich wydanie, co należy uwzględnić w planie dalszej działalności. Tym sposobem dochodzi do czasowego ograniczenia wykonywania  przedsięwzięć wymagających posiadania zezwoleń, koncesji i innych decyzji administracyjnych, generując ponadprogramowe koszty.

Pamiętaj proszę również o tym, że na skutek wniesienia przedsiębiorstwa do spółki, dotychczasowo zawarte i obowiązujące przedsiębiorcę umowy ulegają rozszczepieniu:

 • prawa przysługujące przedsiębiorcy przechodzą na nowo utworzoną  spółkę
 • obowiązki zaś przechodzą na spółkę z zastrzeżeniem wymogu uzyskania akceptacji drugiej strony umowy.

Wyjaśnię Ci to na przykładzie.

Przedsiębiorca zawarł umowę kupna samochodu. Następnie wniósł aportem do nowej spółki swoje przedsiębiorstwo. Własność samochodu nabędzie spółka, ale obowiązek zapłaty ceny nadal będzie spoczywał na przedsiębiorcy.

Co warto podkreślić, kontrahent nie ma obowiązku udzielenia takiej zgody.  To jest wyłącznie jego dobra wola.  A w razie sprzeciwu, może generować liczne trudności. Konsekwencją braku akceptacji może być sytuacja, w której mimo przeprowadzenia takiego modelu przekształcenia, w odniesieniu do niektórych umów, ich stroną w dalszym ciągu będzie przedsiębiorca, nie zaś spółka. 

WYGASZANIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ NOWO POWSTAŁEJ SPÓŁKI

Przechodząc do drugiej ze wskazanych alternatywnych metod przekształcenia, już na wstępie należy zaznaczyć, że w porównaniu do wszystkich dotychczas prezentowanych, jest ona szczególnie pracochłonna.

Dla swej skuteczności wymaga dokonania wielu osobnych czynności prawnych, przekształcenie nie odbywa się w formie automatycznego i jednoczesnego przejęcia wszystkich dotychczasowych praw i obowiązków jednoosobowego przedsiębiorcy.

Nowo powstała spółka stanowi podmiot całkowicie odrębny od jednoosobowego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Stopniowo wstępuje ona jednak w znane mu stosunki gospodarcze i prawne.

Szybkość całego postępowania jest uzależniona od decyzji przedsiębiorcy, jego indywidualnych potrzeb, a w szczególności tego, jak liczne składniki tworzą majątek jednoosobowego przedsiębiorstwa.  

SYTUACJA PRAWNA NOWO POWSTAŁEJ SPÓŁKI

W odniesieniu do umów z dotychczasowymi kontrahentami przedsiębiorcy, muszą one zostać rozwiązane przez przedsiębiorcę jednoosobowego, a jednocześnie konieczne jest ich ponowne zawiązanie z udziałem spółki.

Procedura ta można zostać uproszczona poprzez zawarcie umów cesji, na skutek których w miejsce dotychczasowego przedsiębiorcy wstępuje nowa spółka.

W każdym przypadku kontrahent musi jednak wyrazić zgodę na taką zmianę, a jest ona dobrowolna.

Uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej decyzje administracyjne, w tym koncesje i zezwolenia nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę.

Ponownie trzeba wystąpić z wnioskiem o ich wydanie i poniesienie stosownych kosztów.

PRAWNOPODATKOWE SKUTKI PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Przenoszenie poszczególnych składników działalności gospodarczej do nowej spółki  nie jest neutralne podatkowo.

Jest to sprzedaż, a zatem rodzi konsekwencje zarówno w podatku dochodowym jak i podatku VAT 

A ZATEM JAKIE SĄ WNIOSKI?

Decyzja odnośnie wyboru metody przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej powinna być zawsze poprzedzona analizą sytuacji konkretnego przedsiębiorcy.

Warto zadać sobie następujące pytania:

 • czy chcę kontynuować działalność gospodarczą w formie spółki z o.o., czy innej spółki?
 • czy mam zawarte umowy kredytowe lub leasingowe?
 • czy moja działalność opiera się na koncesji lub zezwoleniu?
 • czy decydując się na przekształcenie w spółkę z o.o., S.A. lub PSA chcę mieć możliwość skorzystania z preferencyjnego podatku dochodowego w wysokości 9% ?
 • Czy chcę podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (ZUS) i płacić składkę zdrowotną?

To oczywiście podstawowe zagadnienia, które nie wyczerpują katalogu wszystkich istotnych aspektów związanych ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Z pewnością wsparcie zawodowego pełnomocnika adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w procesach przekształceń zarówno w aspektach prawnych jak i podatkowych, uchroni Cię przed błędami, które mogą słono kosztować.

Podziel się komentarzami i napisz o czym chcesz więcej posłuchać. Dodaj komentarz do odcinka, poniżej lub zajrzyj na blog gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o prowadzeniu bezpiecznego i skutecznego biznesu.

Nie zapomnij o kolejnych odcinkach, zapisz się na newsletter – wyślemy ci przypomnienie

 

Wolisz posłuchać? Wybierz odcinek i kliknij

Polecane odcinki i wpisy: