Ulga mieszkaniowa w 2021 roku

Dnia 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego. Oznacza to, że możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej została przedłużona o rok.  Podatnicy, którzy sprzedali nieruchomości w roku 2018 mają czas na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r przychodu do końca roku 2021.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Co to jest i jak wygląda ulga mieszkaniowa w 2021 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 19%. Okres 5 lat liczony jest w latach podatkowych, a nie kalendarzowych. Oznacza to, że naliczanie tego okresu rozpoczyna się od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta nieruchomość.

Przykładowo, jeśli nieruchomość została nabyta w 2017 roku, osoba fizyczna chcąca uniknąć płacenia podatku, będzie mogła ją sprzedać w 2023 roku.

Istnieje jednak sposób na unikniecie konieczności zapłaty podatku dochodowego poprzez skorzystanie z ulgi mieszkaniowej.

Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z podatku PIT, jeżeli uzyskane dochody ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od końca roku podatkowego, w którym podatnik sprzedał nieruchomość. (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Wydatki na własne cele mieszkaniowe, a ulga mieszkaniowa w 2021 roku

Do wydatków na własne cele mieszkaniowe zalicza się m.in.:

  • nabycie budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Wyczerpujące wyliczenie wydatków na własne cele mieszkaniowe znajduje się w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Ulga mieszkaniowa – jak obliczyć?

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości (prawa majątkowego) podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w następujący sposób:

  • Ustala się dochód z odpłatnego zbycia, tj.:

przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód

  • Oblicza się dochód wolny od podatku, tj.:

Dochód x deklarowane wydatki na cele mieszkaniowe
_________________________________ = dochód wolny od podatku

Przychód z odpłatnego zbycia

  • Oblicza się podstawę opodatkowania:

dochód – dochód wolny od podatku = podstawa opodatkowania

PRZYKŁAD:

Przychód z odpłatnego zbycia: 500.000 zł

Koszty uzyskania przychodu: 400.000 zł

Dochód: 100.000 zł

Wydatki na cele mieszkaniowe: 460.000 zł

Dochód podlegający zwolnieniu: (100.000 x 460.000)/ 500.000 =92.000

Podstawa opodatkowania: 100.000 – 92.000 =8.000 zł

Termin zapłaty podatku i rodzaj deklaracji rocznej

Jak rozliczana jest ulga mieszkaniowa w 2021 roku? Rozlicza się ją w rocznej deklaracji podatkowej PIT-39, którą należy złożyć do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po tym, w którym podatnik uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Konsekwencje niespełnienia warunku uprawniającego do zwolnienia od podatku

W przypadku zadeklarowania przez podatnika w PIT-39 kwoty uzyskanego dochodu jako wolnego od podatku i niespełnienia warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, podatnik ma obowiązek zapłacić podatek łącznie z odsetkami za zwłokę za okres od dnia złożenia zeznania do daty, w której ten zadeklarowany na cele mieszkaniowe dochód rozliczył. Korygując rozliczenie w takim przypadku ponownie należy złożyć PIT-39 wskazując jaką kwotę przeznaczyło się na cele mieszkaniowe, a jakiej nie udało się przeznaczyć.

W związku z powyższym, podatnik który korzystał z ulgi mieszkaniowej powinien liczyć się z koniecznością wykazania faktu wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Należy pamiętać, że organ podatkowy weryfikując możliwość skorzystania z ulgi, uprawniony jest żądać od podatników udowodnienia poniesienia wydatków poprzez przedłożenie rzetelnych i wiarygodnych dowodów, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe mogą być m.in. faktury VAT, umowy.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły