Usługi zarządzania świadczone przez członków zarządu a VAT

Usługi zarządzania a vat

Budzące wątpliwości zagadnienie, związane z kwalifikacją na gruncie podatku od towarów i usług umów cywilnoprawnych, takich jak kontakty menadżerskie czy umowy o zarządzanie zawierane z członkami zarządu, doczekało się interpretacji ogólnej Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów cywilnoprawnych (sygn. PT3.8101.11.2017). Usługi członków zarządu świadczone na rzecz spółki- czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zasadniczo, podatkowi od towarów i usług podlega określona czynność wykonywana w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zgodnie natomiast  z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, za samodzielne wykonywaną działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W świetle wydanej interpretacji ogólnej, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług nie uznaje się czynności wykonywanych przez członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o zarządzanie, kontraktów menedżerskich), jeżeli umowa spełnia łącznie określone w interpretacji kryteria co do warunków wykonywania czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich.

Spółka w organizacji a vat

Odnosząc się do pierwszego z warunków, o którym mowa w interpretacji ogólnej, wskazać należy, że w sytuacji, w której wykonywana przez zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej członka zarządu działalność, pozbawiona zostanie aspektu samodzielności, a więc przykładowo członek zarządu wykorzystywał będzie infrastrukturę spółki (urządzenia techniczne, pomieszczenia biurowe), nie będzie mógł zostać uznany za podatnika VAT a wykonywane przez niego czynności za opodatkowane tym podatkiem.

Istotną kwestią jest zatem uregulowanie umowy w taki sposób, aby wynikało z niej, że zarządzający korzysta z infrastruktury spółki oraz jej wewnętrznej organizacji.

W celu spełnienia również drugiego z warunków dotyczących wynagrodzenia, umowa cywilnoprawna powinna przewidywać dla zarządzającego wynagrodzenie w stałej wysokości, bądź zawierać element zmienny, przy zachowaniu jednak stałego wynagrodzenia.

W kwestii trzeciego warunku wskazanego w interpretacji ogólnej, a więc odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich, zostanie on spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność ciążyć będzie na spółce jako zlecającym nie zaś na zarządzającym.

Jeżeli zatem analiza danej umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy spółką a zarządzającym, wskazywać będzie na brak wykonywania przez zarządzającego samodzielnej działalności gospodarczej, brak ponoszenia przez niego ryzyka ekonomicznego oraz brak odpowiedzialności wobec osób trzecich, a tym samym spełniać łącznie wskazane powyżej warunki, zarządzający nie zostanie uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Podobne artykuły