21 października 2017

Długie terminy płatności faktur – skuteczny sposób to WEKSEL

Adwokat, partner zarządzający. Kieruje praktyką spółek, fuzji i przejęć (M&A), sukcesji i ochrony majątku oraz dochodzenia roszczeń kredytów CHF.


Przez wiele lat weksel był niedoceniany przez przedsiębiorców, uważany za rozwiązanie nie przystające do nowoczesnej rzeczywistości. Tymczasem, posiada on wiele zalet, które coraz częściej przekonują do jego stosowania w obrocie gospodarczym.

Weksel- zalety

Jedną z nich jest niewątpliwie to, że poza funkcją zabezpieczającą realizację przez kontrahenta należności pieniężnej, weksel pełni również rolę substytutu środka płatniczego.

W zestawieniu z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Prawo o podatku od towarów i usług (dalej VAT) oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej UTZ), jest on niewątpliwie bardzo pomocnym rozwiązaniem. 

Przykład:

przedsiębiorca Pan X  sprzedał spółce ABC sp.  z o.o. 1000 komputerów. Strony ustaliły, że zapłata nastąpi po upływie 60 dni od dostawy.

Pan X wystawił spółce ABC sp.  z o.o. fakturę VAT  dokumentującą sprzedaż komputerów i dostarczył ją wraz z towarem w dniu 30 września 2017 roku

 Spółka ABC sp.  z o.o. nie zapłaciła jednak faktury w uzgodnionym czasie i zwlekała z uregulowaniem należności przez kolejne miesiące, aż do chwili kiedy otrzymała z urzędu skarbowego wezwanie w sprawie korekty deklaracji VAT i zapłaty podatku dochodowego.

Jak do tego doszło?

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

 

Weksel a odsetki

W transakcjach handlowych polegających na sprzedaży towarów lub wykonywaniu usług, często kontrahenci określają długi termin zapłaty należności przekraczający nawet 60 dni licząc od dnia dostawy towaru/wykonania usługi i doręczenia kontrahentowi faktury.

Istotnym jest zaś, że przedsiębiorca, który taki towar dostarczył lub wykonał usługę ma prawo  naliczyć swojemu kontrahentowi  dwa rodzaje odsetek:

  • po pierwsze, na podstawie art. 5 UTZ, może domagać się „odsetek ustawowych” po upływie 30 dni od dnia dostawy towaru lub wykonania usługi i doręczenia kontrahentowi faktury lub rachunku, potwierdzających  dostawę lub wykonanie, do dnia zapłaty należności, ale nie dłużej niż do dnia wskazanego na fakturze jako dzień jej płatności.
  • po drugie, na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy może domagać się „odsetek ustawowych za opóźnienie” od dnia zapłaty wskazanego na fakturze  do dnia rzeczywistej zapłaty.

A zatem, Pan X ma prawo żądać od spółki ABC sp.  z o.o. od 31 października (upływ 30 dni od wystawienia faktury) do 29 listopada (upływ 60 -dniowego terminu zapłaty określonego na fakturze) zapłaty odsetek ustawowych.

Z kolei od 30 listopada do dnia rzeczywistego uregulowania faktury ma prawo dodatkowo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Z kolei stosownie do art. 89b VAT podatnik, który nie uregulował należności za fakturę, zobowiązany jest do dokonania korekty odliczonego podatku VAT  wynikającego z faktury. Obowiązek taki powstaje w przypadku niezapłacenia w terminie 150 dni od upływu terminu wskazanego na fakturze lub na umowie.

W przypadku stwierdzenia niewywiązania się z tego obowiązku organ podatkowy może, zgodnie z dyspozycją art. 112b VAT nałożyć sankcję w wysokości 30% kwoty zawyżenia lub zaniżenia podatku VAT wynikającego z faktur, za które należność nie została uregulowana.

Spółka ABC sp. z o.o. nie regulując faktury, naraziła się zatem na korektę złożonej przez siebie deklaracji VAT  i zobowiązana jest dopłacić podatek VAT.

Jak na przyszłość spółka ABC sp. z o.o. powinna zabezpieczyć się przed taką sytuacją?

Przedsiębiorca chcąc uniknąć płacenia odsetek oraz korygowania podatku VAT, może wystawić kontrahentowi weksel w dniu otrzymania faktury.

Weksel stanowi bowiem substytut zapłaty w pieniądzu i w konsekwencji kontrahent nie może  żądać odsetek w związku z brakiem zapłaty faktury w oznaczonym terminie.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że wystawiony i przyjęty weksel spełnia funkcję płatniczą, a więc stanowi bezwarunkową zapłatę w dniu jego wręczenia. Skutkuje to bezpośrednio wygaśnięciem zobowiązania (interpretacja indywidualna z 9 sierpnia 2016 r., sygn. IBPP2/4512-426/16-1/WN – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Ponadto, dnia 22 stycznia 2016 roku Minister Finansów wydał interpretację indywidualną, w której stanowi wprost, że wydanie weksla własnego jest uregulowaniem należności w świetle przepisów ustawy o VAT, tj. wystawiając i wręczając weksel własny, podatnik nie będzie więc zobowiązany do korekty podatku naliczonego (interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2016 r. PT8.8101.366.2015.WCX.1010 – Minister Finansów).

Co istotne, termin zapłaty weksla może być dowolnie przez strony ustalony.

Wraz z wekslem należy dostarczyć deklarację wekslową, dokument, który określa kiedy i w jaki sposób weksel może zostać wypełniony.

O tym jak dobrze przygotować deklarację wekslową, jest jednak oddzielny wpis, do którego lektury zachęcamy.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły: