Czy wyburzanie ścian wymaga pozwolenia na budowę?

Wyburzanie ścian to oczywista ingerencja w konstrukcję, ale przepisy podchodzą do tego działania różnie w zależności od statusu – czy też roli – jaki posiada dana ściana. Czy możemy tak po prostu pozwolić sobie na wyburzenie ściany? To zależy…

Wyburzanie ścian dotyczy ścian nośnych

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że roboty dotyczące ściany nośnej, które ingerują w konstrukcję budynku stanowią przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) – dalej jako „u.p.b.” (tak m.in. wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt II OSK 627/2012).

Do usunięcia ściany nośnej pozwolenie na budowę potrzebne jest zawsze. Inaczej wygląda to w przypadku ścian działowych, co zostanie opisane poniżej.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Wyburzanie ścian dotyczy ścian działowych, które znajdują się wewnątrz lokalu

Przyjmuje się, że dla ustalenia, czy w danym przypadku wyburzenie ściany stanowi przebudowę w rozumieniu art. 3 pkt 7a u.p.b. kluczowe znaczenie ma określenie roli ściany podlegającej usunięciu. Jeżeli ściana taka nie jest ścianą nośną, a jedynie działową, to jej usunięcie nie stanowi przebudowy (tak. m. in. wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 października 2011 r., sygn. akt II SA/Kr 1239/11).

Wykucie otworów w ścianie działowej, jak również usunięcie jej w obrębie jednego lokalu nie może być zakwalifikowane jako przebudowa obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 7a u.p.b. Zmieniając jedynie wewnętrzny wygląd pomieszczeń w żadnej mierze nie zmienia ono rzeczywistych parametrów użytkowych lub technicznych całości budynku, nie wpływa na jego kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczbę kondygnacji, a co za tym idzie nie może być uznane za roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 u.p.b. (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 listopada 2007 r. sygn. akt II SA/Gl 524/07, wyrok NSA z dnia z dnia 12 stycznia 2007 r., sygn. akt II OSK 460/06).

Prace dotyczące rozkładu, czy nawet istnienia ścian działowych to element szeroko rozumianego urządzania wnętrz, dlatego takie działania powinny być traktowane tak samo jak wykonywanie trwałej zabudowy, posadzek itd.

W związku z powyższym, usunięcie ściany działowej wewnątrz lokalu, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyburzanie ścian dotyczy ścian działowych, które oddzielają samodzielne lokale

 Zupełnie inna jest sytuacja, w której usuwana ściana nie znajduje się wewnątrz jednego lokalu, ale lokale rozdziela. Z punktu widzenia prawa budowlanego tego rodzaju czynności zaliczane powinny być do robót budowlanych stanowiących przebudowę części obiektu budowlanego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 583/16, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 967/13, wyrok NSA z dnia 22 marca 2016 r. sygn. II OSK 1820/14).

Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a u.p.b.).

Wyburzenie ściany działowej nie podlega reglamentacji prawa budowlanego, ale nie dotyczy to ścian, które decydują o przestrzennym wydzieleniu lokali mieszkalnych. Rozebranie ściany działowej międzylokalowej prowadzi do zmiany parametrów użytkowanych lokali, w związku z czym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

W razie wątpliwości zawsze można poradzić się prawnika, który udzieli nam odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły