3 marca 2021

Zaliczki dla komplementariusza – opodatkowanie w trakcie roku. Przełomowy wyrok NSA

Adwokat. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej.


Spółka będąca podatnikiem CIT nie jest zobowiązana do pobierania na bieżąco zryczałtowanego podatku dochodowego od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku – taki wniosek płynie z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 roku (sygn. II FSK 2048/18).

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Wyrok NSA przełamuje dotychczas ugruntowaną linię interpretacyjną organów podatkowych, uznając, że spółka nie jest zobowiązana do pobierania podatku od zaliczek wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku, gdyż żaden przepis nie nakłada takiego obowiązku. NSA wskazał, że z momentem wypłaty zaliczki dla komplementariusza w trakcie roku powstaje dla niego obowiązek podatkowy, nie zaś zobowiązanie podatkowe. Obowiązkiem podatkowym jest nieskonkretyzowana jeszcze powinność – a w tym przypadku jej skonkretyzowanie (a więc przekształcenie się w zobowiązanie podatkowe) nastąpi dopiero, gdy spółka będzie w stanie obliczyć swój dochód za dany rok podatkowy. W konsekwencji, dopiero wtedy będzie znana wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza.

Mając na uwadze powyższe, skoro podatek PIT należny od wypłat zysku na rzecz komplementariusza wylicza się odliczając roczny CIT zapłacony przez spółkę, to dopiero po złożeniu przez spółkę rocznej deklaracji CIT powstaje zobowiązanie spółki do pobrania podatku od zysku wypłaconemu komplementariuszowi. Dopiero wtedy można bowiem obliczyć ewentualny podatek należny od wypłaty zysku. Tym samym, w trakcie roku podatkowego, na spółce nie ciąży obowiązek poboru podatku od zaliczkowych wypłat zysku na rzecz komplementariusza.

Zaliczki dla komplementariusza w spółce komandytowej

Co prawda wyżej wskazany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, niemniej jednak ze względu na analogiczny status prawno-podatkowy komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej i spółce komandytowej, powinien mieć on zastosowanie także w przypadku zaliczkowych wypłat zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowej.

Nowe obowiązki podatkowe spółek komandytowych

Od 2021 r. spółki komandytowe zostały objęte zakresem ustawy o CIT, przez co straciły swoją transparentność podatkową. W konsekwencji zyski wypłacane przez spółki komandytowe będące podatnikami CIT oraz spółki komandytowo-akcyjne podlegają opodatkowaniu nie tylko w momencie ich osiągnięcia przez spółkę, ale również wtedy, gdy są wypłacane wspólnikowi, co prowadzi do podwójnego opodatkowania dochodów wypłacanych wspólnikom.

Dla przypomnienia, dotychczasowy system opodatkowania spółek komandytowych opierał się o opodatkowanie dochodów osiąganych przez spółkę komandytową wyłącznie jej wspólników. To oni wykazywali przychody oraz koszty na bieżąco, proporcjonalnie do posiadanego w spółce udziału. Wypłata zysków ze spółki nie podlegała już ponownemu opodatkowaniu. Opodatkowanie następowało zatem w sposób jednokrotny, w przeciwieństwie do spółek kapitałowych, w przypadku których wypłaty z zysku podlegały opodatkowaniu CIT raz na poziomie samej spółki a potem przez jej wspólników.

Uprzywilejowanie komplementariusza

Ustawodawca, wprowadzając podwójne opodatkowanie zysków spółek komandytowych oraz komandytowo- akcyjnych, przewidział jednak preferencje dla ich komplementariuszy. W konsekwencji, osoby fizyczne będące komplementariuszami spółki komandytowo-akcyjnej, a także spółki komandytowej, która w bieżącym roku została opodatkowana CIT, mają możliwość zmniejszenia swoich obciążeń fiskalnych.

Jednokrotne opodatkowanie komplementariusza przejawia się w tym, że komplementariusz naliczając podatek PIT np. z tytułu wypłaty udziału w zyskach spółki będzie mógł go pomniejszyć o kwotę odpowiadającą podatkowi należnemu od dochodu tej spółki (tj. podatkowi CIT), w proporcji do udziału tego wspólnika w zysku spółki, przy czym kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego podatku.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przykład:

Spółka komandytowa osiągnęła w roku 2021 dochód do opodatkowania 100.000 zł, a przychód roczny wyniósł 10.000.000 zł. Wspólnik będący komplementariuszem  posiada w spółce udział w zysku na poziomie 40%.

Spółka naliczyła i zapłaciła podatek CIT w wysokości 19.000 zł (100.000 zł x 19% CIT). Wspólnik w ramach podziału zysku otrzymał kwotę 32.400 zł (81.000 zł x 40% udziału w zysku). Wspólnik naliczył podatek PIT w wysokości 6.156 zł (32.400 zł x 19%). Wspólnik ma prawo odliczyć od niego podatek CIT naliczony przez spółkę proporcjonalnie do swojego udziału w zyskach czyli 7.600 zł (podatek naliczony przez spółkę wyniósł 19.000 zł x 40% udziału przypadającego na wspólnika). Po dokonaniu odliczenia wspólnik nie zapłaci żadnego podatku PIT.   

Opisany wyżej mechanizm jest możliwy do zastosowania kiedy wypłata zysku wspólnikom następuje po rozliczeniu dochodu przez spółkę, tj. po zakończeniu roku podatkowego.

W sytuacji gdy zaliczki dla komplementariusza na poczet zysku wypłacane są w trakcie roku, wówczas, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2020 roku (sygn. II FSK 2048/18), nie powinien być od razu przy ich wypłacie odprowadzany podatek dochodowy, a dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Przywołany powyżej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest korzystny dla podatników, jednak dopiero praktyka pokaże, czy organy podatkowe podzielą reprezentowane w nim tezy.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły: