„Zasadzki” przy przekształceniu prawa wieczystego użytkowania we własność

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Z dniem 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z jej brzmieniem od 1 stycznia 2019 roku grunty zabudowane na cele mieszkaniowe stanowiące dotychczas przedmiot użytkowania wieczystego ulegną automatycznemu tj. z mocy samej ustawy,  przekształceniu w prawo własności.

O ile pozytywnie należy ocenić intencję ustawodawcy, gdyż wprowadzone przepisy rozpoczęły proces porządkowania stanu prawnego i całkowitej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego w naszym kraju, o tyle nie wszyscy użytkownicy wieczyści są zadowoleni z zasad przekształcenia prawa użytkowania we własność.

Przeszkadza im przede wszystkim znaczne zróżnicowanie opłat.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Bonifikata – użytkowanie wieczyste

Zgodnie z przepisami ustawy, osoby które z mocy prawa staną się właścicielami gruntów, zobowiązane będą do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych przez okres 20 lat. Osobom, które będą chciały wcześniej wnieść opłatę, zostaną zaproponowane bonifikaty.

Wysokość przyznawanych bonifikat uzależniona jest od tego, kto jest właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, a zatem czy właścicielem gruntu jest jednostka samorządu terytorialnego, czy Skarb Państwa

Na gruntach należących do Skarbu Państwa wysokość bonifikaty została określona w ustawie.
W sytuacji gdy właściciele lokali (domów jednorodzinnych) zdecydują się na uregulowanie należności w tym roku, w którym nastąpi przekształcenie, bonifikata wyniesie 60 %, a w kolejnych latach będzie obniżania o 10 % rocznie.

W odniesieniu do nieruchomości będących z kolei własnością jednostek samorządu terytorialnego uprawniony organ ma możliwość, na podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku, przyznać wyższą bonifikatę niż określona w ustawie. W związku z czym, uchwały rady miasta stanowiące akty prawa miejscowego mają prawo w sposób samodzielny kształtować wysokość przyznanej bonifikaty.

W dniu 25 października 2018 r. została podjęta przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwała Nr LXXV/2128/2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Przedmiotowa uchwała zrównuje prawa osób fizycznych zamieszkujących domy jednorodzinne, z osobami, które posiadają spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu.

W zdecydowanej większości przekształcenie dotyczy gruntów, które od wielu lat są zagospodarowane przez spółdzielnie mieszkaniowe na wspólne cele mieszkańców.

Zgodnie z postanowieniami uchwały:

  • Wyraża się zgodę na udzielenie 98% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
  • Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego, od opłaty jednorazowej o której mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tym samym na terenie Warszawy spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokali uzyskały możliwość nabycia prawa własności gruntu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub garażami na wyjątkowo korzystnych warunkach, gdyż zobowiązani są do ponoszenia jedynie 1 lub 2 % kosztów opłaty
z tytułu przekształcenia.

Warto dodać, iż kryterium dochodowe nie będzie brane pod uwagę, w związku z czym jest to wyjątkowo korzystna regulacja.

Istnieje jednak jedno „ale”.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przekształcenie użytkowania wieczystego a działalność gospodarcza

Bonifikata przyznawana jest jeśli lokal jest wykorzystywany na cele mieszkalne. Bez znaczenia pozostaje fakt, na czyje cele mieszkalne lokal jest wykorzystywany. Możliwe jest udzielenie bonifikaty w przypadku wynajmowania lokalu znajdującego się na nieruchomości objętej przekształceniem np. najemcy w celu zaspokojenia jego celów mieszkaniowych.

W związku z czym, w przypadku gdy w lokalu, budynku mieszkalnym jednorodzinnym znajdującym się na nieruchomości objętej przekształceniem jest zarejestrowana i prowadzona działalność gospodarcza, bonifikata może zostać udzielona proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na cele mieszkaniowe użytkownika wieczystego.

Wprowadzona regulacja może spowodować naglą falę wypowiadania umów najmów lokali nawet kosztem zapłaty kar przez właścicieli.

Ponadto, bonifikata zostanie udzielona, jeżeli w chwili wydania decyzji użytkownik wieczysty nie zalega ze zobowiązaniami wieczystymi wobec m. st. Warszawy związanymi z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły