Umowa B2B wzór i wykonanie

Test przedsiębiorcy – na co zwracać uwagę redagując i wykonując umowę współpracy B2B

Postępująca elastyczność zatrudnienia związana z koncepcją life&work balance oraz modelem pracy zdalnej skłaniają coraz więcej osób do świadczenia swoich usług w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ta forma pracy zarobkowej zwana powszechnie „samozatrudnieniem” ma wiele również zalet o charakterze finansowym, jak chociażby możliwość: skorzystania z liniowej formy opodatkowania dochodów, opłacania składek ZUS od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz odliczania od przychodów wydatków.

Nic zatem dziwnego, że forma współpracy gospodarczej o charakterze podwójnie profesjonalnym (B2B) jest postrzegana jako korzystna alternatywa w stosunku do umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Niestety nieumiejętnie zredagowana treść umowy współpracy może przysporzyć sporo problemów, poprzez zakwestionowanie jej charakteru i uznanie, że w istocie stanowi ona umowę o pracę.

Konsekwencje są dość bolesne dla obu stron umowy, gdyż wówczas należy uiścić do właściwego urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych zaległą kwotę wraz z odsetkami podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Przepisy prawa o działalności gospodarczej – czym jest?

W myśl art. 5a pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa”), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: 

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z kolei przepis art. 5b ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; 
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; 
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. 

Umowa B2B – o czym należy pamiętać redagując jej treść?

Zawierając umowy o charakterze B2B na realizację usług należy zatem zadbać o właściwą redakcję jej treści, tak aby odzwierciedlała postulaty zawarte w przepisach prawnych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów postanowień, które warto zawrzeć w umowie współpracy B2B, uzasadniających ten charakter współpracy:  

  1. Umowa niniejsza zawarta jest w związku wykonywaniem przez strony działalności gospodarczej i nie stanowi podstawy do nawiązania stosunku pracy, w szczególności Partner wykonuje Umowę we własnym zakresie, na własne ryzyko oraz na własną odpowiedzialność”
  2. „Wszelkie wymagane prawem podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne Partner oblicza i opłaca we własnym imieniu i w zakresie wskazanym przepisami prawa 
  3. Wszelkie koszty utrzymania zabezpieczenia i ubezpieczenia pomieszczeń/lokali, w których Partner prowadzi działalność gospodarczą,  koszty połączeń telefonicznych, koszty negocjacji/dotarcia do klientów ponosi Partner”.

Powyższe postanowienia (1-3) wskazują na ponoszenie przez współpracownika ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Nie ma przeciwskazań aby część ponoszonych przez niego kosztów była zwracana mu przez kontrahenta.  Zaleca się jednak ostrożność i rekomenduje aby ewentualna rekompensata stanowiła określoną ryczałtem kwotę.

4. „Spółka, ani żaden z jego pracowników nie jest przełożonym Partnera. Partnera nie obowiązuje ustalony u Spółki regulamin pracy, godziny pracy, system wynagradzania ani premiowania”. 

5. „Partnerowi przysługuje prawo do samodzielnego decydowania o miejscu i czasie wykonywania zlecenia w taki sposób, aby mógł on zrealizować obowiązki wynikające z niniejszej Umowy

Postanowienia (4-5) mają na celu wykazanie, że współpracownik nie jest związany wytycznymi Zlecającego co do czasu i miejsca realizacji usług. Jednocześnie postanowienie nr 5 chroni Zlecającego przed „całkowitą swobodą” wprowadzając jej ograniczenie poprzez odniesie się do celu zawarcia umowy współpracy 

6. „Przez cały czas obowiązywania Umowy jak również przez okres …. lat po jej rozwiązaniu, Strony zobowiązują się przestrzegać postanowień Umowy o zachowaniu poufności zawartej w dniu ____________ 2019 r., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy”.

7. Wykonywanie przez Partnera innej działalności gospodarczej, która mogłaby doprowadzić lub doprowadziła do naruszenia dobrego imienia Spółki, majątku, wiarygodności, pozycji konkurencyjnej na rynku – jest wystarczającym powodem do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy przez Spółkę z winy Partnera.

8. Partner oświadcza, iż zobowiązuje się w czasie trwania niniejszej umowy oraz (…) lata po jej wygaśnięciu powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami Spółki w kraju i za granicą, co Strony rozumieją jako: oferowanie lub świadczenie własnych usług na rzecz Klientów Spółki z pominięciem Spółki, bądź polecanie Klientom Spółki usług osób trzecich.

9. Strony postanawiają, że w  razie naruszenia przez Partnera obowiązków, o których mowa w powyższych ust. 1-3, Spółka może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Partnera, lub obciążyć Partnera karą umowną w wysokości … tyś zł (słownie: ……. złotych)  za każde naruszenie, przy czym Partner może także dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.”

Kliknij i napisz do nas. Zapraszamy na konsultacje

Postanowienia (nr 6-9) stanowią „typowe” zapisy zabezpieczające przed ujawnieniem informacji poufnych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również przed nieuczciwymi praktykami o charakterze konkurencyjnym. Zastrzeżenie kary umownej jako mechanizmu egzekwowalności przestrzegania tych postanowień również wskazuje na ponoszenie przez współpracownika odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat tych czynności czy tez prawidłowość ich wykonywani.

Powyżej zaprezentowane postanowienia umowne stanowią jedynie przykładowy katalog klauzul wskazujących na dwustronnie profesjonalną współpracę gospodarczą.

Można w oparciu o zasadę swobody umów go modyfikować, o ile zawarte w przepisach art. 5a pkt 6 oraz 5b ust 1 Ustawy postulaty zostaną spełnione.

Warto również zapoznać się z jedną z ostatnich korzystnych indywidualnych interpretacji podatkowych z dnia 4 lipca 2019 roku, sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ, w której Dyrektor KIS potwierdził, że samozatrudniony może świadczyć usługi doradcze na rzecz jednego kontrahenta i rozliczać uzyskany z tego tytułu dochód w ramach działalności gospodarczej z zastosowaniem 19% stawki liniowej.

Zapisz się na newsletter

Podobne artykuły